Eucharistieviering van 6 april 2014
Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Openingslied: ZJ 353: Met de boom des levens.

Welkom en kruisteken

P. Welkom in deze viering, de vijfde zondag van de veertigdagentijd
Vandaag roept God ons op weg uit duisternis en dood.
Hij nodigt ons uit het leven te vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

P. Wie zich bij Mij aansluit zal leven,
ook al is Hij gestorven,
zegt Jezus ons vandaag in het evangelie.
Hij wist van Gods trouw
door dood en duisternis heen,
en Hij ging ons voor op die weg.
Met de opwekking van zijn vriend Lazarus
wilde Hij ons tonen:
mijn woorden wekken tot leven.

Gebed om ontferming

P. Maken wij het een ogenblik stil.  En vragen wij in die stilte dat God zich over ons ontfermt in al onze onmacht.

L. Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt  en ons bijstaat in iedere nood, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst en met erbarmen aan ons denkt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Openingsgebed

P. God, onze Vader, Schepper van alle leven
als Gij U afkeert, zijn wij verloren.
Keer U tot ons
en wek ons uit de dood
tot het leven dat eeuwig duren zal.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Eerste lezing: Ezechiël 37, 12-14.

Antwoordzang: ZJ 303: Uit diepten van ellende.

Evangelie: Johannes 11, 1-45 of 11, 3-7.17.20-27.33b-45.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God
die ons wil bezielen met zijn levensgeest:

L. Voor de leiders in de wereld en de leidinggevenden in onze samenleving:
dat zij de hoop niet ontnemen op een goede toekomst samen,
dat zij stappen ondernemen richting een menswaardig bestaan voor ieder mens.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor wie leven met de dood voor ogen:
mensen in oorlogssituaties en in rampgebieden,
mensen die ernstig ziek zijn of geestelijk pijn lijden,
mensen die ten einde raad zijn en geen uitweg meer zien:
dat zij mensen ontmoeten bij wie ze beschutting en een luisterend oor vinden,
bij wie ze zichzelf mogen zijn en mogen uithuilen,
dat wij die mensen zijn.
Laat ons zingend bidden.

L. Bidden wij voor onszelf.
Dat de veertigdagentijd ons geloof in de verrijzenis mag voeden
zodat wij nieuwe mensen kunnen worden.
Laat ons zingend bidden.

L. Bidden wij voor de plaatselijke geloofsgemeenschap
die zich bezorgd afvragen of er nog wel een toekomst is
of nieuw leven mogelijk is.
Dat zij vertrouwen op Gods Geest,
die waait waar Hij wil.
Laat ons zingend  bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbede.

P. Goede God,
vervul ons met uw levensgeest,
schenk ons hoop dwars tegen alle verdriet en wanhoop in
en maak ons tot boden van uw hoop voor elkaar.
Dat vragen wij U in Jezus’ Naam.  Amen.

Gebed over de gaven

Heer, als de graankorrel die in de aarde valt
en als de druif, geperst tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard dit brood en deze wijn
waarmee wij de gedachtenis willen vieren
van Christus onze Heer.  Amen.

Eucharistisch gebed

Jezus leerde ons levenwekkende woorden waarmee wij mogen bidden
tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn.

Onze Vader

Vredesgebed en -wens

P. Heer Jezus,
Gij hebt ons de weg naar vrede voorgeleefd.
In woorden en tekens hebt Gij ons duidelijk gemaakt
dat leven in harmonie en eenheid mogelijk is.
Help ons te bouwen aan die vrede
die onze wereld een mensvriendelijker gezicht kan geven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

P. In dit brood breekt en deelt Jezus zich voor ons.
Als christenen aan dezelfde tafel aanzitten,
moeten zij doen zoals Hij
en kunnen zij elkaar niet in de steek laten.
Zie dan dit gebroken en gedeelde brood.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning: vastenkaartje samen bidden.

Slotlied: ZJ 324: Waar is de plaats die vrede lacht?

Slotgebed

P. Goede Vader, Gij zijt sterker dan de dood.
Als wij in diepe nood zitten,
dan nog brengt Gij hoop wanneer wij ons hart voor U openen.
Help ons in deze vastentijd inzien dat
solidariteit nieuw leven kan brengen,
mensen kan weghelpen uit een doodlopend bestaan.
Stimuleer ons om hoop en toekomst te scheppen voor elke mens op aarde.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld.  Amen.

Zending en zegen

P. Moge God ons vervullen
met alle blijdschap en hoop in het geloof.
Moge de vrede van Christus
vreugde brengen in ons hart.
Moge de heilige Geest ons
de rijkdom schenken van zijn gaven.

Moge die God van Leven ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)