Eucharistieviering van 13 april 2014
Palmzondag
Hij gaat (er)voor

Processie: ZJ 519: Zingt een nieuw lied, strofen 3 en 4.

(De priester draagt het evangelieboek, de lector draagt het wierookvat, misdienaars dragen de kaarsen, allen dragen een palmtak mee.)

(De priester plaatst het evangelieboek op de andere staander.  Lector plaatst het wierookvat bij de icoon, de misdienaars zetten de kaarsen ook bij de icoon.)

Welkom

P. Verbinden we ons met God en met elkaar om
samen de weg te gaan in de naam van de + Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

Van harte welkom op deze Palmzondag,
ook wij zijn binnengekomen eer te brengen aan Jezus.
Vandaag vragen wij ons eerlijk af:
Welke rol speelt Christus in ons leven?
Welke verwachtingen moet Hij voor ons waarmaken?
Daarom willen we al wat verkeerd was in ons leven
erkennen en bekennen om met God en medemens in vrede te leven.

Evangelie: Mt. 21,1-11 ‘Blijde intocht’.

Zegening van de palmen

P. God, U die leven bent,
zegen dit groen dat onze winter overleeft.
Zegen deze takken, hoopvol teken van leven op aarde,
kwetsbaar houvast in weer en wind.
Zegen deze palmen en zegen ons allen
die straks deze palmen meenemen naar huis.
Zegen allen die metterdaad in dit teken van leven en vrede willen geloven.
Zegen hen waar ter wereld ook, met uw Naam: Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

Hierna besprenkelt de priester de palmtakken met wijwater gevolgd door  processie rond de kerk.

Openingsgebed

P. Laten we bidden.
God, Gij komt ons tegemoet
en toont ons uw aangezicht in een geslagen en vernederde mens,
een man van smarten die ons aller dienstknecht is geworden;
onthul ons het geheim van zijn lijden en sterven,
maak ons bereid Hem te volgen en zijn kruis te dragen
in deze goede dagen en heel ons leven.  Amen.

Een Koning die ten diepste een dienaar is,
wordt vernederd en vermoord.
Mensen die Hem toejuichen,
wijzen Hem even later af.
Geloven en de weg gaan van Jezus vraagt veel, vraagt alles.
Openen we ons voor het grote verhaal.

Woorddienst

Eerste lezing: Jesaja 50, 4-7 - De Dienaar van de Heer.

Antwoordpsalm: ZJ 360: Christus heeft voor ons geleden.

Passieverhaal: Matteüs 26, 14-75; 27, 1-66.

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

Acclamatie: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi es.

P. Laten wij aan het begin van de Goede Week
bidden tot God, die trouw is in zijn liefde.

Voor onze Kerk:
dat zij helder kan verkondigen
wat het lijden en de trouw van Jezus kunnen betekenen
voor ons leven in deze wereld.
Laat ons zingend  bidden.

Voor de leiders in onze wereld
die verantwoordelijkheid dragen voor velen:
dat zij in deemoed zoeken naar wat goed is voor allen.
Laat ons zingend bidden.

Voor de vele mensen die lijden onder geweld en ontrouw:
dat zij in het gelaat van de lijdende Jezus bemoediging vinden.
Laat ons zingend bidden.

Voor de jongeren op deze wereldjongerendag:
dat zij groeien in geloof in de weg van Jezus Christus.
Laat ons bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbede.

P. God van trouw,
wij bieden U onze gebeden aan
in het vertrouwen dat U ons hoort,
Blijf ons nabij in goede en kwade dagen.
Dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer.  Amen.

P. Hier kan even verwezen worden naar de tweede collectezondag van Broederlijk Delen.

Dienst van de tafel

Gebed over de gaven

P. God van leven,wij plaatsen op deze tafel onze bijdrage van Broederlijk Delen, teken van solidariteit,
brood en wijn, vruchten van de aarde, werk van mensen.
Wij bieden U deze gaven aan en strekken zo onze handen uit
naar een toekomst die toch niet eeuwig uit kan blijven,
uw rijk van vrede, gerechtigheid en liefde.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader: samen bidden.

Vredesgebed en –wens

P. Heer Jezus Christus,
U bent toegejuicht en bespot,
maar droeg de diepe vrede van de hemel
in alles met U mee.
Kom hier en nu onder ons met uw vrede,
opdat wij in hoogte- en dieptepunten vredebrengers zijn.
Dit vragen wij U die leeft in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Slotlied: ZJ 360: Christus heeft voor ons geleden.

Slotgebed: samen.

Zending en zegen

P. Mag ik u uitnodigen om recht te staan en aan God en elkaar om zegen te vragen en zegen te geven:

(Voorganger strekt de armen uit over de gelovigen en vervolgt)

God, geheim van alle leven, U  die liefde bent, sterker dan de dood,
zegen en behoed ons, bewaar ons, beziel ons hart en ons geweten,
sta op in ons doen en laten, dat wij mensen van kracht en vrede mogen zijn.
Begeleid ons op nieuwe wegen van toekomst en bondgenootschap, wereldwijd.
Zegen ons daartoe met uw weldadigheid: Vader, + Zoon en heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)