Eucharistieviering van 20 april 2014
Paaszondag

Intredelied: nr. 448: Brandend van verlangen (8 strofen).

Plechtige processie.

Begroeting

P. Laten we op deze Paasdag
dit vreugdevol samenzijn beginnen
in de naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord: (ondertussen aansteken van de Paaskaars)

P. Pasen,
feest van de verrijzenis.
Vandaag herademt de schepping,
want Gods liefde - zo blijkt -
laat zich door geen nacht weerhouden.
Open uw hart voor dat goede nieuws
en laat uw ogen wennen aan het licht
van Gods nieuwe dag.

Bewieroking van de Paaskaars.

Schuldbede

P. God geeft aan Jezus nieuw leven.
Ook in ons kan de nieuwe mens verrijzen.
Aan elk van ons zegt de Heer: "Sta op, begin opnieuw!"

L. Maria Magdalena ging vroeg in de morgen naar het graf.
Wij zijn vaak niet zo haastig om Jezus te zoeken.

Stilte.

L. Zelfs Petrus ging de weg van de twijfel op.
Ook wij willen meestal klare bewijzen en tastbare feiten.

Stilte.

L. De leerlingen van Emmaüs waren traag van begrip en geloof
in wat Jezus zelf had gezegd over zijn verrijzenis.
Ook wij zijn dikwijls aarzelend en twijfelend in ons geloof
in de blijde boodschap.

Stilte.

Kyrie: ZJ 53: Eerste Gregoriaanse mis.

P. Moge God het Licht van Pasen over ons laten opgaan waardoor alle zwakheid en schuld ons wordt vergeven en waardoor wij nu reeds kunnen deel hebben aan zijn vreugde, in afwachting dat wij eens ten volle kunnen delen in zijn Licht.
Amen.

Eer aan God: ZJ 53: Eerste Gregoriaanse mis.

Openingsgebed

P. Laten we bidden.
Heer onze God
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij,
over alle aarzeling heen,
kunnen getuigen: wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen.
Dat vragen wij door Christus, die uit de dood is opgestaan,
Amen.

Woorddienst

P. Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing: Handelingen 10, 34a 37-43.

Antwoordzang: nr. 518: Laat ieder’s Heren goedheid prijzen, strofen 1 en 9.

Tweede lezing: Kol. 1-4.

Tussenzang: ZJ 83: Victimae paschali laudes.

Alleluia: ZJ 3F: Verheugt u allen (Paastijd).

Evangelie: Johannes 20, 1-9.

Plechtige acclamatie: ZJ 8a: U komt de lof toe.

Homilie

Hernieuwing van de doopbelofte

P. Op deze paasdag willen wij als nieuwe mensen in het leven staan.
Als kind werden wij gedoopt, nu moeten we ons als volwassenen gedragen: liefdevol en gegeven voor elkaar.
Laten wij eerst ons geloof in God uitspreken
en dan beloven
beter te gaan leven.
God de Vader draagt en leidt ons leven;
Hij is de zin van ons bestaan.
Gelooft gij in die Vader?

A. Ja, wij geloven.

P. Gods liefde kwam ons nabij in zijn zoon.
Hij werd mens. Hij is gestorven om onze zonden,
en Hij is verrezen opdat wij zouden leven.
Hij is de Heer van leven en dood.
Gelooft gij in Jezus Christus?

A. Ja, wij geloven.

P. De Geest brengt allen, die in de Heer geloven,
bijeen in liefde in de kerkgemeenschap.
Zij getuigt van de levende Heer.
Gelooft gij in de Geest die leeft in de Kerk?

A. Ja, wij geloven.

P. Dit geloof moet in ons dagelijks leven waar gemaakt worden.
Wij zien kwaad en onrecht.
Zijt gij bereid kwaad met goed te vergelden
en ieder vorm van onrecht te bestrijden.
Belooft gij dat?

A. Ja, dat beloven wij.

P. Wij zien onenigheid en liefdeloosheid.
Zijt gij bereid vrede te brengen waar ruzie is
en hartelijkheid waar haat heerst?
Belooft gij dat?

A. Ja, dat beloven wij.

P. Wij zien ongodsdienstigheid en hebzucht.
Zijt gij bereid uw leven te doorlichten door persoonlijk
en gezamenlijk te bidden?
Acht gij de liefde hoger dan geld, macht en eer?
Belooft gij dat?

A. Ja, dat beloven wij.

De gelovigen worden besprenkeld met water.

Voorbeden

P. Met de verrezen Heer in ons midden bidden wij.

L. Om licht en vreugde in het hart van allen
die overal ter wereld in deze Paasnacht gedoopt werden.
Laat ons zingend bidden.

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia.

L. Om licht en vreugde in het hart van alle christenen
die met ons Pasen vieren en in Jezus leven vinden.
Laat ons zingend bidden.

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia.

L. Om licht en vreugde voor hen die zware zorgen dragen,
voor allen die vandaag een woord van leven ontvangen.
Laat ons zingend bidden.

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia.

L. Om licht en vreugde voor de mensen die ziek zijn,
in onze parochie, onze buurt, onze families.
Laat ons zingend bidden.

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia.

L. Om licht en vreugde voor onze geliefden
die na dood en duisternis op weg zijn naar het eeuwige licht.
Laat ons zingend bidden.

A. God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia.

P. God van alle Licht en Leven,
Wij danken U voor wat Gij voor ons doet.
Bekleed ons op dit Paasfeest
met hoop, licht en vreugde.
Laat ons groeien naar de gestalte van Jezus,
Uw geliefde Zoon,
die uit de dood is opgestaan en bij U leeft,
door de kracht van de Heilige Geest.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer, aanvaard de gebeden van uw volk
met de offergaven die U worden aangeboden.
Laat deze eucharistie, die haar oorsprong
vindt in het Paasmysterie,
ons kracht geven tot eeuwig leven.
Door Christus onze Heer, die uit de dood is opgestaan,
Amen.

Prefatie

Sanctus: ZJ 53: Kyriale voor de Paastijd.

Eucharistisch gebed

Na consecratie: ZJ 14e: Als wij dan eten van dit brood.

Onze Vader: samen zingen.

P. Laten we dan zingend bidden tot God, die wij met Jezus,
Vader mogen noemen.
We mogen dit doen met de woorden die Jezus zelf ons heeft aangeleerd.

Vredeswens

P. Jezus ging ons voor,
door de nacht naar het licht,
door het water naar de vrijheid,
door de dood naar het leven,
door gebroken brood naar gemeenschap met God
en met zijn mensen.
Laten wij in die geest elkaar een teken van vrede geven.

Agnus Dei: ZJ 53: Kyriale voor de Paastijd.

Uitnodiging tot de communie

P. Op dit mooie feest van Pasen worden wij door de Heer zelf
uitgenodigd met Hem aan tafel te gaan.
De levende Heer schenkt ons het brood van zijn vreugdevol Pasen.
Zie het Lam Gods, ons Paaslam,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt
maar spreek en ik zal gezond worden.

Tijdens communie: Resurrexi (greg) of nr. 440: Tussen waken tussen dromen.

Bezinning

L. 't Is Pasen
niet omdat de vogels weer zingen,
niet omdat de bloemen weer bloeien,
niet omdat de dagen weer lengen.

’t Is Pasen
omdat God in Jezus
zijn belofte heeft gehouden,
omdat God de dood
niet laat heersen over het leven,
omdat God het leven
boven alles plaatst.

’t Is Pasen
ook dit jaar
voor ieder van ons,
omdat God deze belofte
opnieuw waarmaakt.

Een zalige en levendige Pasen!

Toon Vandeputte

Korte stilte.

Slotlied: nr. 426: De Heer is waarlijk opgestaan, strofen 1, 7, 9, 18, 19.

Slotgebed

P. Heer,
Sinds die blije Paasmorgen
kunnen wij geloven dat U, een God van levenden bent,
dat U ons gelukkig wilt maken
en ons een overvloed aan leven wilt schenken.
Sinds die Paasmorgen begrijpen wij
dat U altijd bij ons zult zijn,
in elk ogenblik, voor eeuwig,
want U bent ‘God met ons’.
Daarom danken en prijzen wij U
door Christus uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Zending en zegen

P. Gaat heen als mensen, die in navolging van de Levende Heer,
de handen uit de mouwen durven steken
om voor anderen de hemel op aarde te zijn.
Gods zegen zal ons hierbij overschaduwen.
Zegene u de Vader, de Zoon e n de Heilige Geest.

Ga nu allen jubelend verkondigen.
De Heer is opgestaan.  Alleluja.  Alleluja.

A. Wij danken God.  Alleluia, Alleluia.

Plechtig orgelmuziek.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)