Eucharistieviering van 27 april 2014
Tweede Paaszondag – Beloken Pasen (A)

Intredelied: ZJ 448: Brandend van verlangen.

Begroeting

P. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
In het evangelie van deze tweede paaszondag herkennen we het verhaal van de apostel Thomas die door twijfel en aarzeling gegrepen was.
Het wonder van het geloof in de verrijzenis leert ons dat
wij de verrezen Heer kunnen ontmoeten door de kracht van ons geloof,
maar ook in het leven van elke medemens.
Moge deze eucharistieviering ons meer en meer in geloof laten ervaren, dat Christus verrezen is, zodat wij in staat zijn oprecht te getuigen van de Heer.
Laten wij daartoe samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Zo dikwijls zijn wij als de apostel Thomas: ongelovige mensen;
alles willen zien en dan pas geloven.
Laten wij daarom samen bidden om vergeving.

L. Wij hebben elkaar meer nodig dan we soms laten blijken.
Wij hebben elkaar meer te bieden dan we gewoonlijk geven.
Wij hebben elkaar meer te zeggen dan we meestal uitspreken.
Heer ontferm U.

L. Wij kunnen elkaar meer troosten dan we beseffen.
Wij kunnen elkaar meer danken dan we vermoeden.
Wij kunnen elkaar meer steunen dan we soms doen.
Christus ontferm U.

L. We zouden elkaar meer kunnen aanmoedigen in het goede.
Wij zouden elkaar meer kunnen bewonderen in het schone.
Wij zouden elkaar meer kunnen helpen in het moeilijke.
Heer ontferm U.

P. Moge God ons vergeving schenken;
onze angst en ons ongeloof wegnemen.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer onze God,
Gij hebt uw Zoon verheerlijkt;
in Hem zijn wij herboren en zijn vrede wenst Hij ons toe
Vervul ons van geloof in zijn aanwezigheid;
maak ons één van hart en laat ons wonen in uw vrede.
Door Christus onze Heer.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Handelingen 2, 42-47.

Antwoordzang: ZJ 413: Dit is de dag.

Evangelie: Johannes 20, 19-31.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Broeders en zusters,
zoals de apostelen eensgezind in gebed bijeen waren;
zo willen wij nu ook bidden om Gods Geest.

L. Voor hen van wie het christelijk geloof enkel blijft steken
in het onderhouden van wetten en voorschriften:
dat hun ogen en hun hart geopend worden
voor de oneindige liefde van God.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor ons allen die gedoopt zijn
en onze doopbeloften trouw hebben hernieuwd:
dat wij voor elkaar een steun zijn
van Gods aanwezigheid in ons midden.
Laat ons zingend bidden.

L. Dat ons "gelovig zijn" geen momentopname zou zijn,
maar een voortdurende bewustwording van God-met-ons,
ook na de dood.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer onze God,
breng ons tot eenheid in deze gemeenschap rond Jezus Christus;
laat ons geloof in Hem een bron blijven van leven.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer onze God,
met brood en wijn leggen wij onze gaven in uw handen.
Voed ons met zijn kracht en vervul ons met zijn Geest.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. "Vrede zij u" waren Jezus eerste woorden na zijn Verrijzenis.
"Vrede zij u" en de leerlingen werden vervuld van vreugde toen zij Hem zagen.  Wij kunnen vreugdevolle mensen worden
als wij in Zijn vrede geloven,
als wij Zijn vrede doorgeven aan mensen die wij ontmoeten.
Daarom wens ik ons allen de vrede van de Verrezen Heer toe.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Heer onze God,
in deze dagen na Pasen
mogen wij beluisteren
hoe uw leerlingen telkens weer opnieuw
de levende Heer in hun midden ontmoeten.
En dan horen zij dat ene woord:
"Vrede zij met U".
Laat uw vrede ook rusten op ons
zodat wij kunnen geloven
in de nabijheid van de levende Heer.
Zo kunnen wij geloven in het wonder van Pasen
dat ons zegt dat zelfs de dood
geen einde kan stellen aan de liefde.
Breek zo ons leven open
voor de liefde en de vriendschap,
altijd weer opnieuw.
En laat de nabijheid van de Levende Heer
te merken zijn in ons omgaan met medemensen.

Stilte.

Slotlied: ZJ 442: Staat op en weest niet bang.

Slotgebed

P. Heer onze God,
Gij zijt midden onder ons gekomen in Jezus Uw verrezen Zoon.
In het breken van het brood hebben wij Hem gelovig herkend.
Wij vragen u: dat wij van dit geloof getuigen
bij allen die met ons door het leven gaan.  Amen.

Zending

P. Zalig die niet gezien hebben en toch geloven.
Mogen wij zo van hier gaan en dit geloof
waar maken in het leven van iedere dag.
En moge God ons daartoe zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)