Eucharistieviering van 3 augustus 2014
18de zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ 545: Wij willen samen vieren.

Begroeting

P. Broeders en zusters,
in het evangelie van deze dag, de 18de zondag door het jaar spreekt Jezus ons toe
in een wonderverhaal, namelijk de broodvermenigvuldiging.  Jezus die overal getuigt van Gods woord werd door de menigte bezorgd aangegrepen.  Hij kreeg medelijden en gaf hen brood in overvloed.
Zijn wij vandaag soms die menigte niet, die Jezus wil laten delen in zijn Woord en in zijn Brood dat leven geeft in overvloed?
Zijn wij bereid ons hart open te stellen voor Gods woord en brood ,
dat ons doet leven in eeuwigheid?
Laten wij daarom samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. God wil ons steeds nabij zijn en ons sterken,
maar vragen wij eerst om zijn barmhartigheid.

L. Het samen leven brengt spanning met zich mee;
vergeef het ons wanneer wij anderen zo moeilijk aanvaarden
en niet tot een gesprek kunnen komen.
Heer ontferm U.

L. Het woord "delen" is niet in ons hart gegrift;
wij tonen enkel interesse voor wat wij gratis krijgen
zonder enige inspanning te leveren.
Christus ontferm U.

L. Wij trekken muren op tussen elkaar;
zo maken wij contacten met elkaar onmogelijk;
dat wij, met Gods hulp, als eerste in staat mogen zijn
om de verbondenheid met elkaar terug op te zoeken.
Heer ontferm U.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons eens geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer onze God,
Gij schenkt overvloed aan wie honger heeft naar U;
leer ons de zin verstaan van de eucharistie;
neem van ons weg, al wat ons hindert aan uw liefde te beantwoorden.
Breng ons dichter bij U en bij elkaar.
Wij vragen dit U, door Christus onze Heer.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jes 55, 1-3.

Antwoordzang: ZJ 433: Geest van hierboven, strofe 1.

Evangelie: Mt 14, 13-21.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Broeders en zusters,
bidden wij nu tot God, die in Jezus Woord en Brood van leven wil zijn
voor alle mensen.

L. Voor hen die de indruk hebben reeds verzadigd te zijn
met het Brood van God, het voedsel voor het leven.
Dat zij tot het besef komen dat groeien in Gods liefde
niet een eendagsvlieg is, maar een opgave is voor gans het leven.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf hier aanwezig:
dat wij beseffen dat wij behoren tot de bevoorrechten
die het woord van God wekelijks mogen aanhoren
en er ook de kracht krijgen om ernaar te leven.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de jeugd, die gedurende de vakantieperiode
nogal hun eigen ik koesteren;
dat zij oog hebben voor de vele kleine werkjes
thuis en bij de familie, waar zij zich ten volle kunnen inzetten.
Laat ons zingend bidden.

L. Dat wij bereid gevonden worden
om ons "dagelijks brood" te delen,
gedreven door het woord van God,
dat ons telkens weer aanmaant tot het delen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer, onze God,
Gij alleen zijt volheid van leven. Gij alleen kunt onze diepste honger stillen;
aan uw liefde willen wij ons toevertrouwen, die overvloedig zichtbaar is geworden in Jezus Christus, Uw zoon en onze Heer.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer onze God,
aanvaard wat wij U geven, al is het onvolkomen.
Maak onze offergave tot teken van uw overvloed,
tot brood dat uit de hemel daalt
en voedsel is voor eeuwig leven.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. In onze wereld van overvloed
ligt een wereld verscholen van tekorten.
Tekorten op alle gebieden
staan tegenover de vele overschotten die wij produceren.
Er is genoeg voor ieder en daarom bidden wij.

Heer Jezus,
geef ons moed en geestkracht
om ruimhartig, vrijgevig en verzoenend bezig te zijn,
om het tekort te compenseren door het overschot.
Maak ons tot mensen die uw vrede uitdragen,
Gij die leeft in eeuwigheid.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Soms is ons christen-zijn
verduisterd en we twijfelen
of ons getuigenis voor U
wel echt doorleefd en waarachtig is.

Laat ons mensen ontmoeten
die in uw Naam
woord en brood willen zijn;
die zichzelf willen breken en delen
om Gods goedheid te ervaren.

Jezus gaat ons daarin voor
maar moeilijk is het
om dagelijks in alle omstandigheden
te blijven geloven in onze roeping
en in de zending die ons is toevertrouwd.

Stilte.

Slotlied: ZJ 535: Het brood, het goede brood.

Slotgebed

P. Heer onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.
Leer ons met anderen te delen
van wat wij in overvloed ontvangen hebben.
Wij vragen dit u door Christus onze Heer.  Amen.

Zending

P. God, laat uw voedend brood  ons doordringen;
zo kunnen anderen delen in onze goedheid:
Dit vragen wij U in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)