Eucharistieviering van 10 augustus 2014
19de zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ nr. 540: Heer onze Heer.

Begroeting

P. Broeders en zusters,
We zijn hier samengekomen om te luisteren naar Gods woord, en om ons te laten voeden door het levende brood, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

P. Straks, in het evangelie, horen we de leerlingen van Jezus schreeuwen van angst.  En we horen het antwoord van Jezus: “Rustig, ik ben het.  Wees niet bang!”
Even later horen we Petrus’ bede: “Heer, red me!”  En weer het antwoord van Jezus: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”

Wat de voorbije week ook bracht aan vreugde of verdriet, aan angst of zorgen, weer zijn we ingegaan op de uitnodiging om samen te komen in het huis van God, om er houvast te vinden.  Door het meevieren van een eucharistieviering aanvaarden we die Jezus als onze leidsman ten leven.

Kyrie - litanie

P. Ons beroepend op Gods barmhartige liefde willen wij ons nu tot de Heer Jezus keren.

L. Omdat wij midden in de stormen van het leven soms in paniek raken en de hoop verliezen er heelhuids door te komen.  Stuurloos, wanhopig, uitzichtloos.
Heer, ontferm U over ons.

L. Omdat wij roepen: “Help ons, wij zinken,” maar in ons binnenste zeggen: “Raakt het U dan niet dat wij vergaan?”
Christus, ontferm U over ons.

L. Omdat wij soms levensmoe en bitter worden. Toch is Hij er en zegt: “Waarom bang zijn, kleingelovigen.  Ik ben er.”
Heer, ontferm U over ons.

P. Heer God, laat ons weer bewust worden dat Gij onze God zijt
en dat wij naar U mogen komen, ook met alles wat ons bedrukt.
Laat ons groeien in het vertrouwen dat wij onze angst en onze twijfel
niet moeten opsluiten in onszelf maar dat wij het aan U mogen toevertrouwen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer, onze God,
zo vaak voelen wij ons bedreigd en zien we spoken opdagen.
We klampen ons vast aan wat we hebben
en we zoeken naar veiligheid en zekerheid.
Vandaag bidden wij U:
roep ons weg uit ons bootje,
roep ons weg uit al die valse zekerheden,
uit alles wat we voor onszelf alleen willen houden
en sta niet toe dat wij verdrinken in een of andere zee …
Zo bidden wij U, vandaag, tot in eeuwigheid.  Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing

L. De ontmoedigde profeet Elia ontmoet de Heer in een zachte bries en gaat weer op pad, meer dan ooit vertrouwvol en bereid.

Eerste lezing: 1 Kon. 19, 9a.11-13a.

Antwoordzang: ZJ nr. 821: Leer ons het wonder van de schepping zien, strofe 1 en 2.

Evangelie: Mt. 14, 22-33.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Op een bepaald moment bad de profeet Jeremia: zing een lied, een loflied voor Jahwe, want hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.  Bij dat gebed van Jeremia willen wij ons aansluiten.

L. Weest niet bang, zegt Jezus.
Toch zijn sommige mensen nog bang en angstig omdat ze God zien als een boeman, als een straffende God.
We hopen en bidden dat ze mensen ontmoeten die hen in hun doen en laten een bevrijdende God openbaren, een God die niemand veroordeelt.
Laat ons zingend bidden.

L. Weest niet bang, zegt Jezus.
Toch zijn sommige mensen nog bang en angstig omdat er nog steeds mensen zijn die, in naam van God, mensen bedreigen met straf en hel.
We hopen en bidden dat zowel deze mensen als de bedreigden dankzij het evangelie tot het inzicht komen dat de God van Jezus Christus levensvervulling schenkt aan iedere mens van goede wil.
Laat ons zingend bidden.

L. Weest niet bang, zegt Jezus.
Toch zijn sommige mensen nog bang en angstig.  Hun wordt het zo nodige basisvertrouwen in hun medemensen ontstolen door wat ze meemaakten.
We hopen en bidden dat ze mensen mogen ontmoeten in wie ze dat vertrouwen hervinden en dat ook zij als bevrijde mensen toekomst zien en beleven.
Laat ons zingend bidden.

L. Weest niet bang, zegt Jezus.
Met een rustig vertrouwen gedenken we alle levenden en overledenen, speciaal onze geliefden en vrienden vanuit het weldoende geloof dat zij en wij veilig rusten in de palm van Gods hand.
Laat ons zingend bidden.

P. God, wij bidden dat we aan elkaar en alle mensen de geest van Jezus Christus mogen doorgeven.
Onze band van eenheid en liefde zal dan vrees en angst verjagen.
Door onze verstandhouding zal voor allen uw levensvervulling groeien, vandaag en tot in eeuwigheid.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer, uit het donker van de aarde
zijn korenaren en wijnranken opgestegen naar het licht.
Gerijpt in de zon werden zij eten en drinken, brood en wijn.
die gij ons geeft als voedsel en drank.
Aanvaard onze schamele gaven:
onze geestdrift, onze inzet, maar ook ons struikelen.
Laat daarom Jezus tot leven komen in ons midden
doorheen angst en vertwijfeling.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

Bezinning

L. Luister eens anders, dan ontdek je dat je te streng hebt geoordeeld.
Leef eens op een trager ritme, en je zult merken wat je hebt gemist.
Voel eens hoe zacht de bloemen zijn, en je zult ook hun geur nooit meer vergeten.
Denk soms eens voor je begint te spreken, en je zult bewust worden of je wel iets te zeggen hebt.
Vergeef eens één keer helemaal en zonder herinnering, en je zult gegroeid zijn in goedheid.

Communielied: ZJ nr. 593: Ga in het schip, strofe 1, 4, 5 en 6.

Slotgebed

P. God, in Jezus’ naam vierden we eucharistie.
Het vertelt ons dat U het blijft wagen met ons
en dat wij mateloos op U mogen vertrouwen.
Nooit zult U ons teleurstellen
want altijd zal er iemand zijn die het voor ons opneemt.
Wij hopen dat uw vertrouwen in ons elke angst en vrees zal overwinnen
zodat we doorheen alles dankbaar en vreugdevol kunnen leven,
elke dag opnieuw en tot in eeuwigheid.  Amen.

Zending en zegen

P. Jezus biedt ons zijn reddende hand midden in de stormen van het leven.
Laten wij vol vertrouwen die hand grijpen
als we de rechte weg dreigen te verliezen,
als we bedroefd zijn, als we vallen en ten onder gaan.
De Heer moge ons daartoe de kracht geven.
Zegene ons daartoe de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

En gaat nu allen heen in de vrede en de liefde van de Heer.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)