Eucharistieviering van 15 augustus 2014
Tenhemelopneming van Maria (A)

Intredelied: ZJ 748: Mijn hart zingt voor de Heer.

Begroeting

P. Van harte welkom aan iedereen in deze viering.
Wij vieren vandaag Maria, ten hemel opgenomen.
Een vrouw, die zichzelf een geringe dienstmaagd noemt,
is door God hemelhoog verheven.
Zo zijn het – bij voorkeur – steeds kleine mensen,
aan wie God wondere dingen doet.
Laten wij daarom samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Omdat wij de kracht niet altijd kunnen vinden
en ons geloof soms door twijfel wordt geremd,
vragen we God nu eerst, in de geest van Maria,
om ontferming.

L. Heer, Gij wijst ons de weg
naar een liefdevol en rechtvaardig leven.
Heer ontferm U.

L. Christus, Gij die de machten van het kwaad
hebt overwonnen.
Christus ontferm U.

L. Heer, Gij vervult aan ons
de belofte van het Messiaans rijk.
Heer ontferm U.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God,
uw almacht reikt veel verder
dan de tijd die ons is toegemeten.
Zo hebt Gij de onbevlekte Maagd en Moeder Gods
uitverkoren en hemelhoog verheven
en haar doen delen in uw heerlijkheid.
Wij vragen:
wil ook ons tot U verheffen;
dat wij zoals Maria die nu verheerlijkt is,
altijd met U verbonden blijven
in de gemeenschap van de heiligen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Apok 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab.

Antwoordzang: ZJ 501: Nu looft en prijst mijn ziel de Heer.

Evangelie: Lc. 1, 39-56.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God,
die naar ons omziet
en die ons ook in Maria nabij wil zijn.

L. Omwille van Maria, de gezegende onder de vrouwen,
bidden wij voor alle vrouwen,
die elkaar waar ook ter wereld gevonden hebben
en op geheel eigen wijze
de vrede en het welzijn van anderen dienen:
dat zij erkenning krijgen voor wat zij doen
en de kracht vinden om vol te houden.
Laat ons zingend bidden.

L. Omwille van Maria, de moeder van Jezus,
bidden wij voor alle moeders,
die in hun zorgzaamheid en toewijding
- meer dan wie ook – beeld zijn van een God, die liefde is:
dat zij voldoening vinden in de opdracht,
waarvoor zij zich dagelijks gesteld zien,
dat zij, die altijd klaar staan voor anderen,
ook toekomen aan zichzelf.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor hen die pelgrimerend onderweg zijn, voor alle onthaalgroepen in bedevaartsplaatsen, dat hun getuigenis een oproep mag zijn
en als Maria vruchtbaar mag worden door de Geest.
Laat ons zingend bidden.

P. God,
zegen ons allen met de volheid van uw genade.
Maak ons, als Maria, open en ontvankelijk genoeg,
om uw roepstem te horen en ons aan U toe te vertrouwen,
God van tijd en eeuwigheid.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer,
moge het offer dat wij met toewijding brengen,
tot U opstijgen.
Geef gehoor aan de voorbede van de heilige Maagd Maria
die ten hemel is opgenomen;
ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde
en laat ons altijd naar U verlangen.
Door Christus onze Heer.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Heer Jezus,
ook Gij hebt ons laten zien
hoe het goede, het kwetsbare uiteindelijk overwint.
Gij hebt ons geleerd
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw
eerder leiden tot vrede
dan welke macht ter wereld ook.
Wij vragen U ons te sterken in die levenshouding,
opdat wij die vrede dichterbij brengen,
in de kracht van U die leeft in eeuwigheid.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie (naar Carlos De Soete).

M. Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die
- tenminste bij zichzelf -
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.

Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.

Stilte.

Slotlied: ZJ 533: Iedere tijd opnieuw.

Slotgebed

P. Goede God,
wij danken U voor Maria,
die ons heeft laten zien hoe geloof en overgave
een bron van kracht en wijsheid zijn.
Schenk ons de moed om te leven in het vertrouwen
dat uw barmhartige liefde ons begeleidt
bij onze inzet voor uw rijk van gerechtigheid en vrede,
dat duren zal tot in alle eeuwigheid.  Amen.

Zending

P. God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Wij bidden dat haar geloof ons mag blijven inspireren.

Dit vragen wij U in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)