Eucharistieviering van 16 augustus 2014
20ste zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ nr. 549: Dit huis gereinigd en versierd.

Begroeting

P. Broeders en zusters, wie je ook bent of vanwaar je ook komt, genade en vrede in rijke overvloed wens ik je vanwege God onze vader en zijn Zoon Jezus Christus.
Wij zijn dankbaar hier te mogen samen zijn in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

Vandaag, op deze twintigste zondag door het jaar, houdt het evangelie ons een spiegel voor.  Hoe gaan wij om met wie anders is dan wij, met wie anders gelooft dan wij?  Jezus houding in zijn ontmoeting met de heidense vrouw is voor ons een wegwijzer.  Zij verbaast hem door haar groot geloof en hij staat open voor haar verhaal.  Zo ontstaat er heil en leven voor allen.

Schuldbede

P. Laten wij ons bij het begin van deze viering voor God plaatsen en vragen wij om zijn aandacht en ontferming.

L. Heer Jezus, Gij hebt U laten raken door de noodkreet van mensen …
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, uw hart staat wijd open voor elke mens …
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, Gij beschaamt het vertrouwen van mensen nooit …
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God onze zonden vergeven,
onze liefde verruimen en ons geleiden tot het eeuwige leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer God,
Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent,
een kracht voor wie zich wendt tot U.
Bevestig ons in het geloof: dat wij uw Naam verkondigen aan allen
die Gij geroepen hebt.
Dit vragen wij U door Jezus die met U leeft in eeuwigheid.  Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing

L. Mensen die bereid zijn Gods’ naam met liefde te vereren, zullen ook deel hebben aan zijn eeuwige vreugde.

Eerste lezing: Jes. 56, 1. 6 – 7.

Antwoordzang: ZJ 420: Aan wat op aarde leeft.

Evangelie: Mt. 15, 21 – 28.

Acclamatie

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. God laat zich raken door het vertrouwen dat Hij ontmoet. Laten wij dan met een groot vertrouwen tot hem bidden:

L. Voor al wie eerbied vragen voor wat hen heilig en dierbaar is:
Om respect en inlevingsvermogen bij hun gesprekspartners.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor wie vastgelopen zijn in eigen principes:
om de soepelheid en zachtheid van God Geest ...
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf:
om openheid voor de verborgen vraag in elk mensenverhaal;
om respect en fijngevoeligheid in de omgang met elkaar.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochiegemeenschap in het bijzonder de zieken thuis of in het ziekenhuis, voor de eenzamen en allen die in het deze vakantieperiode door omstandigheden moeilijk hebben.

Voor onze overledenen …

Laat ons zingend bidden.

P. God van alle mensen, U kent ons gaan en staan.
U peilt het hart van iedereen: al wat wij verlangen en ondernemen,
U bent ermee vertrouwd.
Help ons aan ieder geven en gunnen wat in uw ogen kostbaar is.
Dit vragen wij U door Jezus die met U leeft in eeuwigheid.  Amen.

Gebed over de gaven

P. God van alle mensen,
in het teken van brood en wijn toont Jezus zijn genegenheid voor iedereen.
Maak ons toegankelijk voor de goede ingeboren aard van elke medemens.
Dit vragen wij U door Jezus die met U leeft in eeuwigheid.  Amen.

Eucharistisch gebed

Prefatie

Onze Vader (gesproken)

Lam Gods

Bezinning na de communie (P. Bosman)

L. In alle wereldgodsdiensten zijn er eenvoudige mensen
die hun geloof in God op de meest eenvoudige wijze uitdrukken.
Ze steken kaarsen aan. Ze maken gebaren, knielen en buigen.
Ze kussen en strelen handen en voeten van allerlei beelden.

Zeg niet te vlug: “het is allemaal bijgeloof van domme primitieve mensen.”
Wees voorzichtig met je oordeel.

Ze hebben wellicht een dieper aanvoelen
en een groter vertrouwen in de onzichtbare werkelijkheid.

Ze zijn op weg. God laat hen komen.
Bij Hem zullen zij de eersten zijn,
omdat ze in deze wereld altijd de laatste waren.

Communielied: ZJ 527: Al wat er nodig is om te bestaan.

Slotgebed

P. God van alle mensen,
Door te levend naar de woorden van uw Zoon
raakt elke mens van goede wil vertrouwd met U.
Wij bidden U:
bevrijd ons van onze vooroordelen en breng allen die gericht zijn
op waarheid en menslievendheid samen in uw huis van vrede.
Dit vragen wij U door Jezus uw Zoon, die met U leeft in eeuwigheid.  Amen.

Zending

P. God is een God voor alle mensen, van welk ras, welke taal of kleur ook.
In zijn Geest worden we geroepen ons hart te openen en het evangelie te beleven zonder grenzen.

Zegene ons daartoe de almachtige God: de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

En gaat nu allen heen in de vrede en de vreugde van de Heer.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)