Eucharistieviering van 24 augustus 2014
21ste zondag door het jaar (A)

Intredelied: nr. 733: Wij zijn de druppels van één stroom, strofe 1 en 3.

Begroeting

P. Broeder en zusters, wij zijn hier samen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de kracht van de heilige Geest zij met U allen.

Overal ter wereld komen christenen op deze dag samen om te vieren dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.
Het is deze belijdenis die ons met elkaar verbindt,
die ons in zijn Geest tot zijn Kerk maakt,
en ons de kracht geeft om de rots te zijn waarop de Heer kan bouwen.
Laten wij de Christus, de Zoon van de levende God,
met vreugde verwelkomen.

Schuldbede

P. Bij alle gevoelens van erkentelijkheid jegens elkaar en jegens God,
willen wij niet verdoezelen dat er ook momenten zijn van vertwijfeling.
Bidden we om ontferming.

L. Heer, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, U prijzen wij met heel ons hart.
Christus ontferm U over ons.

L. Heer, op ons bouwt Gij uw Kerk.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons door de Geest van Jezus
ontvankelijk maken voor het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Laten we bidden.
Goede God, Vader van onze heer Jezus Christus,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest op Petrus en de apostelen.
Wij vragen U: bewaar in uw kerk het getuigenis van de eerste christenen
en blijf bij ons tot het einde van de tijden.  Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing

L. God vertrouwt de sleutels toe aan wie onvoorwaardelijk in zijn dienst wil treden.

Eerste lezing: Jes. 22, 19-23.

Tussenzang: nr. 531: God die ons heeft voorzien, strofe 1 en 2.

Evangelie: Mt. 16, 13-20.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Nu wij hier samen zijn in Jezus’ naam mogen wij vol vertrouwen bidden.

L. Voor een dienende Kerk,
die bron van aanmoediging wil zijn
voor allen die op zoek zijn naar een dieper geloof.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die stoten op weerstand en ergernis
omwille van hun geloof in de Kerk,
en die vasthouden aan de boodschap
dat zij Gods volk onderweg is.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor mensen die met aandacht en toewijding
zorg dragen voor onze samenleving,
en in wiens daden Gods rijk zichtbaar wordt.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor ons allen die zoeken naar wegen
om de liefde van Christus te delen
met hen die elke hoop en vreugde moeten ontberen
Voor de eenzamen en zieken en voor hen die op ons gebed rekenen,
dat zij kracht vinden bij de Heer.
Voor de kindjes die door het sacrament van het doopsel in onze kerkgemeenschap zijn opgenomen ...
Voor onze dierbare overledenen,
dat zij voor immer mogen thuiskomen in het hart van Gods Liefde.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer,
Vernieuw uw Kerk voortdurend door uw Geest
en maak haar tot een teken van uw liefde in deze wereld.
Dit vragen wij U door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Gebed over de gaven

P. God,
Gij die mensen bemint:
bouw ons op tot uw Kerk in brood en beker,
in Jezus, uw gezalfde, voor wie wij U dank zeggen
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader (samen bidden)

P. Broeders en zusters,
wij weten niet hoe wij moeten bidden,
maar de Geest brengt onze diepste verlangens in onze plaats voor God.
Laat ons dan bidden tot onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader …

Vredeswens

Bezinning

L. Gemeenschap begint met mensen op te zoeken en uit te nodigen om mee te gaan, om het leven te delen, om samen te zoeken, om samen te bouwen.

Gemeenschap groeit waar de één de ander draagt in wat hij is en doet;
waar mensen heel veel voor elkaar overhebben,
waar de één pas gelukkig is als de andere het is.

Gemeenschap groeit waar mensen op elkaar durven bouwen.
Petrus bouwt op Jezus: “Gij zijt de Christus”.
Jezus bouwt op Petrus: “Gij zijt Petrus,
en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen.”

Slotlied: nr. 728: U kennen, uit en tot U leven.

Slotgebed

P. Laten we bidden.
God,
Gij hebt U geheel aan ons gegeven en ons gevoed met het Lichaam en Bloed van uw Zoon.
Wij vragen U; beweeg ons tot woorden en daden van liefde
en laat ons met U verbonden blijven.
Dat vragen wij u door Christus onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

P. Zoals het eens Petrus verging,
zo gaat het ook ons vandaag:
de Heer zendt ons met de vraag
om rots te zijn waarop Hij zijn Kerk kan bouwen.
Moge God u daarbij helpen en zegenen,
de Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Ga en verblijf nu allen in de vrede en de liefde van de Heer.

A. Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)