Eucharistieviering van 2 februari 2014
Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis (A)

Intredelied: ZJ 530: Zo vriendelijk en veilig.

Begroeting

P. Beste vrienden,
Vandaag horen we hoe de oude Simeon en Anna
zich getroost voelen en gelukkig zijn,
omdat ze de Heer van hun leven ontmoeten
in het kind Jezus uit Nazareth.
Een nieuwe toekomst breekt aan!
Mogen wij in deze viering zo de verbondenheid
met elkaar en met God beleven
dat wij net als Simeon kunnen zeggen:
'Onze ogen hebben het heil gezien
dat voor alle mensen geopenbaard wordt.'
Laten wij samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Laten we ons richten tot de Enige God
en vragen om vergeving voor alles waarin wij tekort geschoten zijn.

L. Heer, vergeef ons wanneer wij te ongeduldig zijn
en niet kunnen wachten op het goede
dat Gij met ons voor hebt.
Heer ontferm U.

L. Christus, vergeef ons wanneer wij niet zien
dat Gij in ons leven heilzaam aanwezig zijt.
Christus ontferm U.

L. Heer, vergeef ons wanneer wij innerlijk verdeeld zijn
en onderling onenigheid hebben.
Heer ontferm U.

P. Moge God ons genadig zijn,
moge Hij zich over ons ontfermen
en ons leiden op de weg naar nieuw en eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Almachtige eeuwige God,
vandaag gedenken wij
hoe uw eniggeboren Zoon naar de tempel werd gebracht
en U werd toegewijd,
omdat ook Hij een mens was zoals wij.
Wij vragen U:
kom ons tegemoet met uw genade;
ontdoe ons van de zonde;
opdat ook wij eens voor uw aanschijn treden
en U aanschouwen in het eeuwig licht.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Maleachi 3, 1-4.

Antwoordzang: ZJ 927: De Heer verschijnt te middernacht.

Evangelie: Lucas 2, 22-40.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. God,
Gij zijt in Jezus naar ons toegekomen.
Wij keren ons nu naar U toe met al onze zorgen en vragen
in het vertrouwen dat Gij naar ons luistert.

L. Voor de ouderen,
die verlangen naar aandacht en mededogen,
die geduldig wachten op een nieuwe wending in hun leven:
dat zij net als Simeon getroost mogen worden
door gebeurtenissen die hen verlichting geven.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de pasgeboren kinderen in deze wereld,
die afhankelijk zijn van de liefde en zorg van volwassenen:
dat zij mogen opgroeien in het vertrouwen
dat er mensen zijn die van hen houden.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor hen die zo hard werken aan hun carrière,
dat zij niet stilstaan bij de wonderen van het leven:
dat zij mogen ontdekken dat er meer is
dan geld, goed en eigen eer.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met God’s liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Genadige God,
wees een licht voor bedroefde mensen.
Schenk uw heil aan de ouderen
en wees liefde voor de jongeren,
troost waar wij geen troost kunnen geven.
Zo bidden wij U door Jezus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer, Gij die brood geeft aan allen
die hongeren naar gerechtigheid,
wij danken U in deze gaven
voor Jezus, uw Zoon,
die het licht der wereld is
en hoop wekt in alle mensen die leven op aarde,
dit uur en al onze dagen.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Overal op deze wereld
wachten mensen op de komst van God.
Waar onenigheid is en haat,
waar slachtoffers zijn van oorlog en geweld,
daar snakt men naar vrede en liefde.
Daarom bidden wij:
Kom als vredestichter, Heer Jezus,
breng alle mensen bijeen rond uw Licht.
Maak ons verheugd en welgezind,
opdat ons leven zinvol wordt.
Gij die onze toekomst zijt.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Met de geboorte van Jezus
heb Ik aan de wereld mijn eigen liefde gegeven – zegt God.
Daarom hoop Ik dat je Hem durft omarmen
en dat je Hem een plaats geeft in het kernpunt van je leven,
net zoals Simeon dat deed.
En graag wil Ik ook voor je bidden:
dat je christen-zijn je gelukkig maakt
en dat je in je hart een vreugde ervaart
die zo kostbaar en intens is
dat heel je leven erdoor wordt gekleurd,
zodat je in alles wat je zegt en doet van Mij getuigenis aflegt.

Stilte.

Slotlied: ZJ 818: Dat het licht in ons mag blijven branden.

Slotgebed

P. Getrouwe God,
wij mochten het heil zien
dat Gij bereid hebt voor alle mensen
in Jezus, uw geliefde zoon.
Geef dat wij in ons spreken en doen
licht mogen zijn voor anderen
en hun de ruimte schenken
om in hoop en vertrouwen te leven,
vandaag en tot het einde van onze dagen.  Amen.

Zending

P. In deze viering mochten wij horen en zien,
dat God met ons een verbond wil onderhouden
in de persoon van Jezus Christus.
Dat het ons mag troosten en blij maken
en dat wij het ontvangen licht mogen doorgeven
aan alle mensen,
die wij de komende week gaan ontmoeten.
Zegene ons hiertoe de Algoede God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)