Eucharistieviering van 9 februari 2014
Vijfde zondag door het jaar (A)

Intredelied: nr. 534: Wie naar het altaar gaat, strofe 1, 2 en 3.

Begroeting

P. Welkom broeders en zusters in deze viering van de vijfde zondag door het jaar.  Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus.  Wij zijn hier terug samen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Jullie zijn het zout der aarde, het licht van de wereld.
Bekende woorden waarvan we de draagwijdte amper beseffen.
Toch raken ze de kern van ons geloof: dienstbaarheid aan de wereld.
Dat verwacht Jezus van ons, niet meer, niet minder.

Gebed om vergeving

Omdat we nog zo vaak menen
dat deze woorden niet aan ons zijn besteed,
vragen we eerst om vergeving.

L. Een stad op de berg mogen we zijn,
maar niet om ons beter te wanen of te hoog van de toren te blazen
Heer ontferm U over ons.

L. Zout der aarde mogen we zijn,
maar niet om afgunstig te zijn op de velen die ook vruchtbaar zijn
in hun inzet voor recht en vrede.
Christus, ontferm U over ons.

L. Licht op de kandelaar mogen we zijn,
maar niet om hoogmoedig te worden en anderen te verblinden.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge God, vol goedheid en tederheid, ons maken tot licht en zout van de anderen.  Onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God van licht,
Gij blijft stralen, ook waar wij U niet kunnen zien.
Geef ons een teken van uw liefde.
Schenk ons de moed om voor uw zaak op te komen.
Verlicht ons leven
opdat wij uw licht zouden doorgeven
aan ieder die het nodig heeft.
Dat vragen wij door hem die licht en leven is, Christus onze Heer.
Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing: Door de dienst aan de armen zullen we de Heer behagen.

Eerste lezing: Jesaja 58, 7-10.

Antwoordzang: nr. 309: Zo spreekt de Heer, strofe 2 en 3.

L. De antwoordzang weerspiegelt de eerste lezing waarin de christelijke roeping wordt geconcretiseerd in het delen van het brood, en het opnemen van zwervers, daarom zingen we.

Evangelie: Mt. 5, 13-16.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Zolang er mensen zijn op aarde, stijgt het gebed op naar de hemel,
we richten onze smeekbede tot de Heer onze God.

L. Voor de Kerk, die bedoeld is om een teken te zijn van Gods liefde.
Dat ze niet terugplooit op zichzelf
maar spreekt en handelt vanuit Jezus’ oproep
om zout te zijn en Gods licht te laten schijnen voor iedereen.
Laat ons zingend bidden.

Acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

L. Voor hen die het Evangelie verkondigen
en licht en hoop willen brengen bij medemensen.
Dat zij de moed niet verliezen,
wanneer ze onbegrip of weerstand ervaren tegen de Boodschap van Gods liefde en zorg voor alle mensen.
Laat ons zingend bidden.

Acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

L. Voor alle mensen die een taak hebben opgenomen in dienst van de kerk,
en die werken in de diakonie, de liturgie of de verkondiging.
Dat ze vreugde vinden in hun opdracht
en door hun leven mensen op het spoor van God brengen.
Laat ons zingend bidden.

Acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

L. Voor onze bisschop, Luc Van Looy, die 10 jaar geleden tot bisschop werd gewijd.  Dat hij ons bisdom verder leidt met wijsheid en overleg,
en als herder mensen aanmoedigt
om hun ogen op Jezus te richten
en te getuigen van hun geloof.
Dat wij samen met hem durven vertrouwen
dat God ook in onze tijd mensen roept en zendt.
Laat ons zingend bidden.

Acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

L. Voor onszelf die hier samenzijn en voor alle christenen.
Dat wij in onze woorden en onze manier van leven,
God aan het licht laten komen, als bron van ons leven.
Laat ons zingend bidden.

God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

L. Voor de speciale intenties van onze parochies, voor onze zieken, ouderen en eenzamen, thuis of in een verzorgingstehuis.
Voor onze kinderen die gedoopt worden:
Voor onze overledenen …
Laat ons zingend bidden:
God van leven en licht, maak alles nieuw alleluia.

P. Heer God, schenk ons uw kracht, laat ons het zout en licht zijn om anderen te steunen te troosten en te helpen.
Door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

P. Goede Vader, de tafel is nu gedekt:
Brood en wijn staan klaar.
Kom ons nu tegemoet niet enkel in brood en wijn maar ook in uw heilige Geest, dan worden we één met U en met elkaar, zout en licht voor de mensen, dank zij de Geest van Jezus onze Heer.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Communie

Bezinning

L. Mijn kind, ik heb je niet uitverkoren
om op je lauweren te rusten.
Als medewerker wil ik jou, om mijn liefde uit te dragen.
En iedereen zal mijn aanwezigheid ervaren,
de duisternis zal in licht verkeren.
We worden het zout der aarde
en ieder zal mij prijzen.

Communielied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofe 1 en 3.

Slotgebed

Zending en zegen

P. Uw licht moet stralen voor het oog van de mensen
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.
Zegenen U de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

En gaat nu allen heen in de vrede en de liefde van de Heer.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)