Eucharistieviering van 16 februari 2014
Zesde zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ nr. 567: Een smekeling zo kom ik tot uw troon.

Begroeting

P. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Verzameld door Gods Geest vieren wij hier eucharistie rond één leraar:
de verrezen heer Jezus.
Wij willen leren van zijn woord, en handelen naar zijn levenswijze.
Hij geeft zich vandaag aan ons in brood en wijn, en vraagt om een liefdesantwoord.
Laten wij dat antwoord geven, en ons door Hem laten onderrichten in de goddelijke wijsheid.

Schuldbede

P. Laten wij ons dan met een deemoedig hart tot de Heer richten en Hem om vergeving vragen.

L. Heer Jezus, Gij zijt het woord van God dat redding brengt voor alle mensen.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, Gij zijt de Levende die voor ons de weg gaat ten einde toe.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer Jezus, Gij zijt de leraar die ons uitnodigt met U mee te gaan.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de heilige en nabije God naar ons omzien,
onze zonden vergeven, ons leven voltooien met zijn gaven,
en ons zijn eeuwig leven schenken.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer onze God,
wat geen sterveling heeft bedacht en geen mens heeft vermoed,
laat U tot volheid komen in het leven van uw Zoon.
Wij bidden U:
geef dat wij zijn goede boodschap aanvaarden als richtlijn van ons bestaan.
Dat vragen we U alle dagen die U ons schenkt.
Amen.

Woorddienst

L. Inleiding tot de eerste lezing: Wanneer wij willen, kunnen we Gods geboden onderhouden.

Eerste lezing: Sir. 15, 15 - 20.

Tussenzang: ZJ nr. 550: Welzalig die de rechte wegen gaan, strofen 1 tot 3.

Evangelie: Matteüs 5, 17 - 37.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden we tot onze Heer: Hij is de vervuller van wet en profeten.

L. Voor degenen die zich de ware evangelische geest willen eigen maken.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor mensen die hun leven inrichten naar de diepste bedoeling van Gods woord.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die zich vastklampen aan de strikte letter van de wet.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf die naar Jezus’ oproep blijven kiezen voor menswaardig leven.
Laat ons zingend bidden.

L. Voorbede omtrent de internationale politiek.
Laat ons zingend bidden.

L. Voorbede voor de parochie.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer onze God,
waar onze inzet ontoereikend schijnt,
brengt Jezus volheid van menswaardigheid.
Geef dat wij niet naar eigen maat versmallen
wat Hij ons aanbiedt als levensbron voor ieder van ons.
Dit vragen we U alle dagen die U ons schenkt.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer onze God,
in het teken van brood en wijn herkennen we de levenskeuze van Jezus:
Hij brengt daadwerkelijk gerechtigheid tot stand.
Help ons gaandeweg de richting kiezen die leven garandeert voor iedereen.
Dit vragen we U alle dagen die U ons schenkt.
Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

Communiezang: ZJ nr. 550: Welzalig die de rechte wegen gaan, strofen 4 tot 6.

Bezinning na de communie

L. Heer,
houd mij vast in uw liefde
laat mij niet meer los
ook niet voor een korte tijd.
Ik kan U niet missen
geen dag, geen moment.
Ik heb niet de contemplatieve natuur
om urenlang te bidden,
maar ik voel U wel
in alles wat ik doe.
Ik bid U,
geef mij de genade U met mij mee te dragen
in mijn diepste binnenste
alle dagen van mijn leven.

Stilte.

Slotlied: ZJ nr. 936: Wie Gods rechte wegen gaat.

Slotgebed

P. Heer onze God,
waar wij de boodschap van uw Zoon naar waarde schatten,
volbrengen we gerechtigheid van binnenuit.
Wij bidden U:
geef dat wij zijn woord gestand doen
omwille van de mensen om ons heen.
Dit vragen we U alle dagen die U ons schenkt.
Amen.

Zending en zegen

P. Mogen Jezus’ woorden en zijn voorbeeld ons deze week voor ogen staan,
en ons helpen om datgene te doen wat God van ons verlangt:
zijn liefdesplan met alle mensen aan het licht brengen.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)