Eucharistieviering van 23 februari 2014
Zevende zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ nr. 754: De vreugde voert ons naar dit huis.

Begroeting

P. Beste vrienden,
Wees allen hartelijk welkom in deze viering.
Wij worden Gods tempel genoemd en dat zijn we ook,
daar waar wij in zijn Geest samenkomen om Christus gestalte te geven.
Laat ons samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

L. Wanneer wij opgeroepen worden om heilig te zijn,
is dat geen halfzachte oproep om heilige boontjes te zijn.
Het is een krachtige uitnodiging
om ons leven in dienst te stellen van de zaak van God.
Om met ons leven te getuigen van een ander belang.
Je leven toewijden aan God
betekent ook dienstbaar zijn aan je medemens.
Niet zozeer omwille van die dienstbaarheid zelf,
maar omwille van het groeiend Rijk van God
en de opbouw van zijn gemeenschap.

Schuldbede

P. Wenden we ons tot de heer Jezus
om barmhartige en vergevensgezinde mensen te worden.

L. Heer, wanneer wij elkaar afbrengen van uw weg.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

L. Christus, wanneer wij ons hechten
aan de normen en waarden van onze verzakelijkte wereld.
Laat ons zingend bidden: Christus ontferm U over ons.

L. Heer, wanneer wij niet in staat zijn
onszelf en anderen te vergeven.
Laat ons zingend bidden: Heer ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God, omdat Gij ons aller Vader zijt,
zijn wij ook zusters en broeders voor elkaar.
Leer ons liefhebben zoals Gij ons hebt liefgehad;
breek alle scheidingsmuren af die ons van elkaar vervreemden.
Dat wij niet enkel onze vrienden liefhebben
maar ook bereid zijn te vergeven aan allen zonder onderscheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: 1 Kor. 3, 16-23.

Antwoordzang: ZJ nr. 309: Zo spreekt de Heer, strofen 3 en 4.

Evangelie: Mt. 5, 38-48.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden we tot God, wiens wijsheid die van de wereld overtreft,
en wiens liefde verder reikt dan ons hart.

L. Voor hen die in kerk en wereld de toon aangeven:
om wijsheid die stoelt op liefde,
liefde voor mensen, liefde voor de schepping
waarvan de vruchten allen toekomen
Laat ons zingend bidden.

L. Voor ieder van ons:
om vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid,
om een open houding jegens ieder,
die op een oprechte wijze God zoekt.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze geloofsgemeenschap:
om in toewijding aan het woord van het evangelie
een ruimte te scheppen
waarin de Geest werkzaam aanwezig kan zijn.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die ons onrecht doen en nodeloos kwetsen:
om zachtmoedigheid en mededogen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie en in het bijzonder voor onze zieken, bejaarden en eenzamen en voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd.
Laat ons zingend bidden.

P. Goede God,
verhoor ons gebed en help ons steeds meer uw gemeenschap te worden.
Neem uw heilige Geest niet van ons weg,
die ons in staat stelt boven onze kleine ik uit te stijgen
en uw Rijk te vestigen, dat begonnen is in Christus Jezus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Goede God,
heilig ons door deze gaven
en maak ons tot uw gemeenschap,
tot mensen die uw wil doen
en elkaar liefhebben als hun evenbeeld en beeld van U.
Voer ons binnen in uw volmaaktheid
tot wij in U volkomen zijn.
Door Christus, onze Heer.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Jezus zegt ons: 'bemin uw vijanden
en bidt voor wie u vervolgen.'
Heer Jezus,
niet zelden zijn wij zelf onze grootste vijand
wanneer wij in onze directe omgeving
de vrede willen bewaren.
Laat ons beseffen
dat wij geborgen zijn in uw bevrijdende liefde
en daardoor open kunnen staan voor onze medemens.
Werk zo in ons uw vrede uit,
Gij die leeft en leven geeft in eeuwigheid.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw Geest.

En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Ik wil dat je groeit in heiligheid en in goedheid - zegt God -
en dat je steeds meer zoals Jezus gaat leven.
Bid daarom voor de mensen die het moeilijk met je hebben
en met wie jij het moeilijk hebt.
Geef, zonder iets terug te verwachten
en heb lief, zomaar, zonder voorwaarden.
Laat zien dat je niet voor niets de naam van 'christen' draagt,
van Jezus, mijn Zoon,
en dat je 'leerling' van Hem wilt zijn,
aarzelend misschien, maar toch …
Graag noem Ik je dan mijn kind
en laat Ik je delen in mijn tederheid en liefde.

Stilte.

Slotlied: ZJ nr. 841: Hoe zouden wij geloven Heer.

Slotgebed

P. God, onze Vader,
zozeer hebt Gij ons lief gehad
dat Gij uw enige Zoon hebt gezonden
en Hem tot spijs en drank gegeven hebt.
Schenk ons uw heilige Geest;
dat wij elkaar van harte beminnen en vergeven.
Door Christus, onze Heer.  Amen.

Zending

P. Wanneer wij ons gedragen weten door de liefde van God,
kunnen wij de ander beminnen als onszelf.
Het is dan geen onmogelijke eis van buitenaf,
maar de uitwerking van Gods liefde die in ons is.

Zegene ons daartoe de algoede God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)