Eucharistieviering van 5 januari 2014
Openbaring des Heren (A)

Intredelied: ZJ nr. 201: Nu zijt wellekome.

Begroeting

P. Hartelijk welkom op deze zondag, waarop we gedenken
dat weer een tip van de sluier werd opgelicht
van dat bijzondere mensenkind, ons van God gegeven.
Omwille van Hem zijn wij hier samengekomen,
van Hem die ons op het spoor brengt
van Vader, Zoon en Heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Wij laten ons vaak verblinden door het valse licht,
overal aanwezig, steeds verlokkend.
Bidden wij de goede God om ontferming.

L. Heer, Gij wijst ons de goede weg van de ontmoeting met U,
vergeef ons onze ontrouw.
Heer ontferm U.

L. Christus, Gij wijst ons de weg van het getuigenis,
vergeef ons die keren dat wij ons voor U schamen.
Christus ontferm U.

L. Heer, Gij wijst ons de weg van de inzet voor uw zaak,
vergeef ons gebrek aan daadkracht.
Heer ontferm U.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons eens geleiden tot eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer, onze God,
over alle grenzen heen
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.
De wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien;
de volken der aarde hebben uw licht aanschouwd.
Wij vragen U:
Laat uw Zoon onze leidsman zijn
op onze pelgrimstocht naar U.
Laat allen, die geloven, uitzien naar uw licht
en de weg vinden naar uw koninkrijk.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft en heerst,
God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6.

Antwoordzang: ZJ 211: Wat werd verhoopt, strofen 4 en 5.

Evangelie: Matteüs 2, 1-12.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Keren we nu ons hart tot God en bidden we.

L. Voor allen die onbevangen op zoek zijn
naar de waarheid;
voor hen die zó open zijn
dat zij steeds een nieuwe horizon ontdekken;
voor de profeten van deze tijd,
die Gods Geest aan het werk zien
waar niemand het vermoedt:
dat zij in staat mogen zijn
de verstarring in kerk en wereld te doorbreken.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die niet op zoek zijn,
omdat zij de waarheid in pacht menen te hebben;
voor hen die krampachtig vasthouden
aan hun vermeende zekerheden;
voor de doemdenkers in onze dagen,
die overal slechts achteruitgang zien:
dat zij delen in de verlossing
en God ervaren
als degene die steeds nieuwe wegen gaat.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf, hier aanwezig:
dat wij niet zelfingenomen, maar ontvankelijk zijn;
dat wij oog hebben voor wie ons nodig heeft,
een gewillig oor zijn voor allen die een beroep op ons doen;
dat er ruimte is voor hen die anders zijn,
een plek van geborgenheid
voor allen die vreemdeling of vluchteling zijn.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie. Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Eeuwige God,
voor kleine mensen zijt Gij bereikbaar.
Maak ons klein, open en ontvankelijk genoeg
om uw zegeningen te genieten,
maar – boven alles – houd ons gaande,
op zoek naar U, op weg naar elkaar.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Eeuwige God,
allen zonder onderscheid gaan U ter harte,
grenzeloos is uw trouw in Jezus, kind van de belofte.
Mogen wij, die Hem hier in brood en wijn gedenken,
de liefde leren die allen omvat,
de trouw en de ontferming,
die zonder einde zijn en zonder maat.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Herodes was bang voor een Messiaanse vredevorst.
Wij bidden om de geest van deze man van vrede,
die leefde van ontmoeting en vergeving.
Dat hij ons mag leiden in ons verlangen
naar zuster- en broederschap over alle grenzen heen.
Dat zijn vrede met ons allen mag zijn,
vandaag en voor altijd.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Ik wil mijn ster voor je uitzenden - zegt God -
tot ze blijft stilstaan boven de plaats
waar je Mij kunt ontmoeten.
Ik hoop dat je hart 'wijs' genoeg is om die ster te volgen,
want het is geen gemakkelijke weg.
Veel mensen zullen je niet begrijpen,
omdat je andere waarden belangrijker vindt dan zij.
Blijf toch maar volhouden en weet dat elke plaats
waar mensen het 'brood van het leven',
van de pijn en van de vreugde delen,
'Bethlehem' wordt genoemd.
Je zult er vrede ervaren en je kunnen verwarmen
aan het vuur van mijn liefde en tederheid.

Stilte.

Slotlied: ZJ 221: Eer zij God in onze dagen.

Slotgebed

P. Eeuwige God,
als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor
in Jezus van Nazareth, uw veelgeliefde Zoon.
Wij danken U,
dat Gij ons in deze mens zó nabij bent gekomen.
Doe ons blijvend vasthouden
aan Hem, die voor ons is
als een vuur dat verwarmt,
als een licht dat richting wijst
voor vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid.  Amen.

Zending

P. De drie Wijzen in het verhaal gingen op weg
en vertrouwden op een sterrenbeeld.
Ook wij zoeken onze weg,
geleid door Gods woord als een licht,
niet áán de hemel, maar ván de hemel.
Dat het ons tot vreugde mag zijn en tot zegen,
in de naam van Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)