Eucharistieviering van 12 januari 2014
Doop van de Heer (A)

Intredelied: ZJ nr. 527: Bekleedt u met de nieuwe mens.

Begroeting

P. We zijn hier samen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Als christenen het hebben over verlossing, vertellen ze het verhaal van een nederig mens die afdaalt in het water,
en door wiens doop er toekomst zal zijn voor de wereld.
In Jezus herkennen we de Messias, de langverwachte;
de dienstknecht die ons in leven en sterven getoond heeft
dat wij ons een leven lang moeten oefenen in het zeggen:
‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.
Laten we in deze eucharistie vragen dat Hij ons daarin voorgaat.

Schuldbede

P. Heer wij kennen onze zwakheid en richten ons tot U met onze vraag om ontferming.

L. Heer, in alle eenvoud hebt Gij u laten dopen.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, bewogen door de Geest en geliefd door de Vader.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, gedoopt in de Geest en gezonden om te dienen.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de algoede God ons sterken met Geest en met kracht,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Goede God,
U zendt uw welbeminde Zoon, dienaar van gerechtigheid:
Hij schreeuwt niet, Hij dwingt niet, Hij nodigt uit.
Wij bidden U:
vervul ons met zijn gezindheid,
die de zwakke mens niet breekt en de kleine in uw naam verheft.
Dit vragen we U alle dagen van ons leven.  Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing

L. Doorheen de dienaar van Jahweh beschrijft Jesaja ons de tedere, milde en bevrijdend figuur van Jezus.

Eerste lezing: Jesaja 42, 1 – 4.6 – 7.

Antwoordzang: ZJ nr. 773: Uw Woord, Heer, heeft wond’re kracht.

Evangelie: Matteüs 3, 13 – 17.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Jezus is Gods uitverkorene: zijn geliefde Zoon in wie Hij vreugde vindt.  Daarom mogen wij in zijn naam met vertrouwen bidden.

Acclamatie: Waar wij in liefde samen zijn, daar komt de Heer in ons midden.

L. Voor een kerk die aanvaardt en verwelkomt wie naar hoop en uitzicht verlangen:
dat zij allen uitnodigt om de oude mens af te leggen,
en hen de weg naar nieuw leven aanreikt.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die verlangen om gedoopt te worden;
voor zo velen die zich aangesproken en geroepen weten, om in dienst van het evangelie te leven
dat zij zich door de Heer laten zenden om liefdevol teken te worden van zijn genade.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die door hun doopsel met elkaar verbonden zijn,
voor eenvoudige mensen die in hun alledaagse leven getuigen
van hun blijvende verbondenheid met Jezus en zijn Vader:
dat hun leven een antwoord mag zijn op de noden van deze wereld.
Laat ons zingend bidden.

L. Bidden wij voor de noden en intenties van onze parochie, voor de zieken en eenzamen en voor al wie ons om een gebed heeft gevraagd.
Voor diegenen van wie wij afscheid namen,
en die nieuw leven vonden bij de Vader: 
dat wij ons in liefde met hen verenigd mogen weten als Gods uitverkoren kinderen.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer, ons doopsel maakt ons tot leerlingen van Jezus.
Help ons de weg te gaan die Hij is gegaan.
Kom ons ter hulp met uw kracht en uw Geest.
Leer ons te leven als hoopvolle mensen in dienst van het evangelie,
door Christus onze Heer.  Amen.

Offerande

Gebed over de gaven

P. Goede God,
met deze gaven gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken en als wijn gedeeld, is Hij teken van uw menslievendheid.
Geef dat wij als gedoopte mensen
mogen groeien naar zijn beeld en gelijkenis.
Dit vragen we U alle dagen van ons leven.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Communie

Inleiding tot de stilte na de communie

L. Christen zijn wij niet bij geboorte,
wij worden het, zegt de heilige Tertullianus.
Moge ons christen-zijn, in trouw aan ons doopsel,
dag aan dag groeien en licht en glans uitstralen.

Stilte.

Slotlied: ZJ nr. 210: Heer, Hoe zijt Gij gekomen.

Slotgebed

P. Goede God,
omwille van gerechtigheid zendt Jezus mensen uit als teken van zijn liefde.
Wij bidden U:
geef dat wij verbonden met uw Zoon
de ingeslagen weg vervolgen die Hij is voorgegaan.
Dit vragen we U alle dagen van ons leven.  Amen.

Zending en zegen

P. In de gestalte van een nederig mens die zich laat dopen,
vindt God zijn grootste vreugde.
Gedoopt in zijn naam, mogen ook wij Hem ‘Vader’ noemen,
en als broers en zussen zorg dragen voor elkaar.
Moge Hij u daartoe zenden en met kracht en liefde zegenen,
de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

En gaat nu allen heen in de vrede en de liefde van de Heer.

A. Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)