Eucharistieviering van 19 januari 2014
Tweede zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ nr. 214: Vanwaar zijt Gij gekomen.

Begroeting

Beste vrienden,
Laten we deze viering beginnen:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
Ik wens jullie de liefde van God, de vriendschap van Jezus en de vreugde van de heilige Geest.

In het evangelie van vandaag horen we dat Johannes de Doper niet op zichzelf is betrokken, maar dat hij ons uitdrukkelijk verwijst naar Jezus en wie die mens voor de wereld is: “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”.

Ervaren wij in onze tijd Jezus op die manier?  Kunnen wij Hem zo terug leren kennen?
Daartoe worden we vandaag geroepen.

Schuldbede

P. Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. In die woorden zit een hoopvolle boodschap.  Vragen we daarom om vergeving.

L. Heer, omdat wij onze eigen belangen gemakkelijk voorrang geven, in plaats van U, die ons liefhebt, te dienen.
Laat ons zingend bidden.

L. Christus, omdat onze lippen vaak gesloten blijven wanneer we in onze omgeving onrecht zien.
Laat ons zingend bidden.

L. Heer, omdat wij al te graag naar onszelf wijzen in plaats van naar U, het ware licht in ons leven.
Laat ons zingend bidden.

P. God, bij de doop in de Jordaan hebt Gij Jezus gezalfd met heilige Geest.
Wij vragen U: mogen wij dit uur met Jezus ondergedompeld worden in uw Vuur, in uw Licht, in uw Liefde zodat ook wij ervaren uw oogappels te zijn zoals Jezus, uw Zoon.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Goede God,
de Doper wijst op Jezus:
de heilige Geest daalt op Hem neer en blijft werkzaam in Hem.
Wij bidden U:
geef dat wij gedoopt met Gods Geest naar zijn goede boodschap durven leven.
Dit vragen we U door Jezus, uw dienaar en uitverkoren Zoon.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jes. 49, 3.5-6: Israël wordt het licht voor de heidenen, zodat Gods heil zich kan uitbreiden tot de grenzen der aarde.

Antwoordzang: ZJ nr. 112: Kwam van Godswege.

Evangelie: Johannes 1, 29-34.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. De Heer heeft onze oren voor zijn stem geopend.  Vragen wij nu dat Hij ook met erbarmen naar ons luistert, wanneer wij Hem de noden van Kerk en wereld toevertrouwen.

L. Voor onze wereld, die zoekt en tast naar gerechtigheid:
dat zij wegen ontdekt om armoede, discriminatie en onrecht te overwinnen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor alle christenen die op zoek zijn aar eenheid:
dat zij als dienaren van God zijn heerlijkheid aan het licht brengen, en in daden en woorden naar Jezus Christus verwijzen.
Laat ons zingend bidden.

L. Wij bidden in deze eucharistieviering om een dankbare herinnering aan de overleden leden van onze KWB-afdeling, de Kristelijke Werknemersbeweging, die zich via haar activiteiten met enthousiasme en toewijding blijft inzetten voor een betere samenleving.
Laat ons zingend bidden.

L. Laten wij ook bidden voor de mensen die ons vroegen om een gebed en voor onze parochiegemeenschap.
Laat ons zingend bidden.

P. Met groot vertrouwen, Heer, hopen wij op U.
Hoor het gebed van uw kinderen en laat ons delen in uw Geest van liefde,
door Christus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Goede God,
In het teken van brood en wijn herkennen wij uw Zoon:
Hij neemt de zonde van de wereld weg.
Help ons elkaar vergeven
zoals Hij onze schulden op zich neemt.
Dit vragen we U door Jezus,
uw dienaar en uitverkoren Zoon.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Heer God, wij bidden U, schenk ons Uw vrede.
Laat ze blijvend groeien in ons hart
en geeft ons de kracht
om die vrede in Uw naam door te geven aan anderen.  Amen.

De vrede van de Heer zij dan altijd met U …
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Communie

Bezinning na de communie

L. Heel graag wil ik mensen in uw naam tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel heeft U me immers uw Geest gegeven
om met alles wat ik heb en kan
mee te werken aan uw koninkrijk.
En ik zal niet alle zonden van de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld wel mooier kan maken
door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn.

Stilte.

Slotlied: ZJ nr. 535: Het brood, het goede brood.

Slotgebed

P. Goede God,
om Jezus op zijn weg te volgen
roept Hij zijn vrienden op een licht te zijn in de duisternis.
Wij bidden U:
geef dat wij in ons samenzijn
de kringloop van het kwaad helpen doorbreken,
dit vragen we u door Jezus,
uw dienaar en uitverkoren Zoon.  Amen.

Zending

P. Goede vrienden,
Wij hebben vandaag opnieuw gehoord en ervaren:
Jezus is het Lam van God.
Hij is onze sterkte, Hij redt ons en legt in onze mond een nieuw gezang.
Laten wij dan gaan om hiervan te getuigen, met de vrede en de zegen van Hem, die is en blijft: Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)