Eucharistieviering van 26 januari 2014
Derde zondag door het jaar (A)

Intredelied: ZJ 210: Heer, hoe zijt Gij gekomen, strofe 1, 2 en 3.

Begroeting

P. Dat God, die volharding en vertroosting schenkt, u ook eensgezindheid mag verlenen, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
Goede vrienden,
Jezus nodigt ons uit aan zijn tafel, zoals Hij de leerlingen uitnodigde op het laatste avondmaal.  Toen bad Hij voor ons tot God opdat wij allen één zouden zijn, maar nu voegt hij er aan toe: “Bekeer U want het rijk der hemelen is nabij.”
Wij sluiten ons aan bij het gebed van de Heer Jezus en bij het gebed van zovele christenen over de hele wereld verspreid, opdat deze hartenwens van Jezus in vervulling zou gaan.

Schuldbede

P. Niets is erger dan aan dezelfde tafel te zitten met mensen die geen plaats vinden in ons hart.  Laten we nu ingaan op de wens van Jezus, en ons bekeren opdat zijn rijk nabij is.
Daarom vragen wij aan God dat we ons leren verzoenen met Hem en met onze medemens.

L. Vader, altijd zijt Gij ons vergevend nabij.
Zo willen wij ook omgaan met elkaar.
Waar wij schuld hebben, help ons bekennen,
waar ons leed werd aangedaan, help ons vergeven.

Acclamatie: Tot zeven-maal zeventig-maal vergeef ik een ander zijn schuld, tot zeven-maal zeventig-maal, de Heer heeft met mij ook geduld.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Eeuwige God,
Nog voor wij tot U roepen, komt Gij tot ons met uw woord dat ons uitnodigt tot uw Koninkrijk.
Wij vragen U:
bekeer ons tot U opdat wij uw woord volbrengen in het voetspoor van Hem die ons is voorgegaan: Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jesaja 8, 23b - 9, 3: Een heilsprofetie van licht voor een volk dat nog ronddwaalt in het duister.

Antwoordzang: ZJ 373: Mogen allen één zijn, strofe 1 en 2.

Evangelie: Mattheüs 4, 12-23.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God onze Vader,
die met een groot hart naar ons luistert als wij ons tot Hem wenden.

L. Voor de mensen die te goeder trouw op dwaalwegen rondwaren:
dat God hen op de lichtende weg van zijn waarheid brengt.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de zondaars:
dat ze tot inkeer komen en hun toevlucht zoeken bij de Heer.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de christelijke Kerken:
dat ze te midden van een verdeelde wereld
tekenen van eenheid, verzoening en dienstbaarheid zijn.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de landen die in een burgeroorlog verwikkeld zijn:
dat ze de weg vinden naar eenheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf, geroepen om christen te zijn:
dat we vol ijver zijn, bedacht op elkaar,
en enthousiast om ook andere mensen Jezus te leren kennen.
Laat ons zingend bidden.

P. Vader, Gij wilt dat de mensen leven hebben in overvloed.
Wees het licht op onze donkere levensweg.
Blijf in onze nabijheid met uw liefde en genegenheid, door Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer, Gij roept uw volk rondom uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood en de vreugde ven deze beker alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek Gij uw scheppend woord en maak ons tot het éne lichaam van Christus, onze Heer.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader (ware vriendschap)

Vredeswens

P. Heer, het is onze wens, de wereld die Gij hebt geschapen te leiden naar uw volle eenheid.
Gij wilt dat er vrede en eenheid komt voor al uw mensen.
Leer ons naar elkaar te luisteren, zoals vrienden luisteren naar elkaar.
Maak van ons werkgezellen, in wederzijds vertrouwen, in de enige en dezelfde gemeenschap die Gij ons hebt gegeven.
En de vrede van de Heer zij altijd met u.

Communie

P. Gemakkelijk is het gebaar om een stukje brood te breken.
Maar moeilijker wordt het als het om je leven gaat.
En dat is toch de vraag van Jezus, elke dag opnieuw, voor elke mens ...
Maar het kan, omdat Hij het deed!
En daarom durven wij samen bidden.

A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Bezinning na de communie

L. Kom achter Mij aan en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.

Korte stilte.

L. Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons,
roept jou of mij om alles op te geven en trouw Hem na te leven;
dit zingen wij uit in het lied.

Communielied: ZJ 562: Jezus die langs het water liep, strofe 1 en 3.

Slotgebed

P. Heer, onze God, wij hebben kracht tot nieuw leven ontvangen.
Vervul ons nu van dankbaarheid en geef ons de moed
om weer in uw voetspoor te treden, vandaag en morgen en elke dag van ons leven.
Amen.

Zending en zegen

P. Goede vrienden,
Gods liefde is geen theorie,
maar een stem die de mens persoonlijk uitnodigt tot vriendschap: “Kom volg mij”
De oproep “bekeert u” kan dan zelfs betekenen:
sla een andere weg in, sta in dienst van het Godsrijk.

En dit met de zegen van de goede God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Ga nu allen heen in de vrede en de liefde van de Heer.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)