Eucharistieviering van 6 juli 2014
14de zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 516: Geef vrede.

Begroeting

Wij mogen elkaar welkom heten uit naam van Hem die ons naar elkaar toe heeft geschapen en in wiens naam wij hier samen zijn: + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

Openingswoord

Het evangelie van vandaag past perfect bij de tijd van het jaar.
Is de vakantie niet voor heel wat mensen de uitgelezen tijd om vrij te worden van, om tot rust te komen, om anders te leven,
om weer overeind te komen?
Jezus nodigt ons vandaag uit om tot rust te komen, om bij Hem vrede te vinden.
Voor wie wil leven zoals Hij is zachtmoedig en bescheiden zijn
een zacht juk en een lichte last. 
Moge wij in deze viering rust vinden. 
Moge wij hier vrij worden voor onze God.

Gebed om vergeving

P. Wij zijn en blijven mensen, met al onze goede intenties
ook met onze fouten en tekortkomingen.
Maken we het een moment stil,
om vanuit ons hart te bidden om vergeving.

L. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Openingsgebed

Goede God, niet met macht en groot vertoon zijt Gij onder ons gekomen,
maar in een mens die ons dienend nabij wil zijn: Jezus van Nazareth.
Help ons te leven in zijn geest: zachtmoedig en eenvoudig van hart.
Zo kunnen we uitgroeien tot beeld van uw mildheid en trouw.
Wij vragen het U, door Jezus, de Christus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Zach. 9, 9-10.

Antwoordzang: ZJ 809: Here Jezus om uw woord.

Alleluia.

Evangelie: Mt. 11, 25-30.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Maken we het stil in en om ons heen, en leggen wij onze gebedsintenties naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

Bidden we om Gods blijvende aanwezigheid
in deze vaak koele en prestatiegerichte maatschappij.
Dat wij het wonder blijven zien van alles wat leeft en beweegt.
Dat wij in mens en natuur het beeld van God mogen weerspiegeld zien.
Laat ons zingend bidden.

Bidden we om een evenwichtig ritme tussen werken en rust.
Dat wij onszelf niet voorbijlopen in het jachtig tempo van deze tijd.
Dat wij onszelf de tijd gunnen meer met God bezig te zijn.
Laat ons zingend bidden.

Bidden we om vrede in de wereld:
in onze eigen omgeving en in de grote wereld erbuiten.
Dat we bij zoveel conflicten de moed niet zouden verliezen,
maar steeds blijven hopen op een betere toekomst
en dat we ons daarvoor ook daadwerkelijk zouden inzetten.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd
en voor onze zieken en eenzamen dat hun last te dragen is; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Heer, onze God,maak ons nieuw
en doe ons leven in de geest van Jezus,
steeds in liefde verbonden met U en met elke mens.  Amen.

Gebed over de gaven

Barmhartige God,
dit brood en deze wijn zijn tekenen
van gemeenschap en vreugde onder de mensen.
Aanvaard deze gaven:
dat zij een teken worden van onze verbondenheid met U.
Door Christus onze Heer.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

God, laat uw vrede komen.
Doe ons verstaan dat Gij de wereld hebt geschapen
als een plaats om vriendelijk met U en met elkaar om te gaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Bezinning

Verlang je ’s avonds naar de nacht,
ben je moe,
maak het dan even stil vanbinnen
en luister naar mijn stem,
zegt God.
Geef je zorgen uit handen,
Ik neem ze over, Ik draag ze.

Kraken je schouders onder de last van het leven,
ben je ten einde raad,
maak het dan even stil vanbinnen
en kom bij Mij,
zegt God.
Ik geef je hart rust.

Zie je geen uitweg meer,
ben je overspannen,maak het dan even stil vanbinnen
en weet dat mijn naam betekent:
‘Ik-ben-er-voor-jou’.

Slotlied: ZJ 765: Laten wij met vreugde.

Slotgebed

Goede God, wij danken U voor uw zachtmoedigheid,
voor uw Woord dat ons opbeurt en bemoedigt,
voor uw mildheid die ons rust geeft.
Geef ons de moed om alle overbodige lasten af te leggen.
Dan kunnen wij met een gerust hart de weg gaan
die Jezus, uw Zoon, ons is voorgegaan.  Amen.

Zending en zegen

Wij waren hier een uurtje in de leer bij Iemand die zachtmoedig en nederig van hart is, die zijn vrede met ons wou delen.
Moge die vrede met ons meegaan.
Wat, naar Jezus’ Woord, rust en verlichting schenkt,
mogen wij delen met allen die we onderweg zullen ontmoeten.
Daartoe zegene ons de menslievende God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)