Eucharistieviering van 13 juli 2014
15de zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 541: God heeft het eerste woord.

Begroeting

Wij zijn hier samen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest, in het besef dat God ons tegemoet wil komen met zijn trouwe en geduldige liefde.  Hij is één en al barmhartigheid.  Amen.

Openingswoord

Vakantie …
Kinderen spelen en ravotten,
jongeren nemen deel aan sport- en jeugdkampen,
gezinnen gaan op reis …
Het klinkt mooi, maar het leven kent ook zijn schaduwzijden van zorgen en tegenslag.
We mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen.
God reikt ons nieuwe hoop aan.
De zaaier doet zijn werk, zegt onze evangelielezing: overvloedig wordt Gods Woord als zaad uitgestrooid, ook al komt slechts een deel tot ontkiemen.
Waar Gods Woord in goede aarde valt, daar draagt het volop vrucht.

Gebed om ontferming

P. Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels zijn, ogen die niet zien en oren die niet horen, vragen wij God om ontferming.

Zegen, Heer, de aarde tot een plaats
waar licht schijnt en ruimte is,
waar verdriet gedeeld wordt,
waar dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.
Heer, ontferm U over ons.

Zegen, Heer, de aarde tot een plaats
waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien
en aan hun trekken komen,
waar kwaad wordt weggeveegd door onze creativiteit.
Christus, ontferm U over ons.

Zegen, Heer, ons hart tot een plaats
waar uw zaad kan ontkiemen,
waar uw Woord wordt verstaan
en het mag uitgroeien tot daden van liefde.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge God zich in zijn barmhartigheid weer over ons ontfermen, ons laten delen in zijn genade en ons de weg tonen naar het nieuwe, volle leven.  Amen.
Eer aan God

Openingsgebed

Heer God, wij danken U voor de Blijde Boodschap van liefde,
ons gebracht door Jezus Christus.
Geef ons de moed tot blijvende inzet, met blind vertrouwen op uw aanwezigheid.
Eenheid kan slechts geboren worden dankzij de liefde die allen verbindt met uw eeuwig Woord van vrede.  Amen.

Eerste lezing: Jes., 55, 10-11 - Uit de profeet Jesaja.

Antwoordzang: ZJ 525: God zij geloofd om Kanaän.

Alleluia.

Evangelie: Mt. 13, 1-9, 19-23.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Heer, onze God, Gij richt U tot ons in Woord en sacrament.
Luister ook naar onze woorden als wij vol vertrouwen bidden.

L. Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij ‘goede grond’ mag zijn waarin Gods Woord kan gedijen.
Dat allen mogen inzien wat de zin is van het leven.
Laat ons zingend bidden.

Bidden we voor ouders, leerkrachten en opvoeders.
Dat zij door woord en voorbeeld, het goede in het hart van kinderen blijven uitzaaien.
Laat ons zingend bidden.

Voor alle pastoraal werkenden.
Dat zij Gods Woord blijven verkondigen en het begrijpbaar vertalen naar het leven van onze tijd.
Laat ons zingend bidden.

Bidden we voor de vakantiegangers.
Dat zij Gods stem mogen horen in de rust en in de stilte van de natuur.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd
en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun
mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. God, laat in ons en in onze gemeenschap de eerbied en de liefde voor uw Woord groeien en tot volle rijpheid komen.  Amen.

Gebed over de gaven

Heer God, mensen werken hard voor hun brood.
Heel wat energie gaat soms hierbij verloren en veel moeite is tevergeefs.
Maar als Gij uw hand over mensen houdt
zullen ze te gepasten tijde vrucht dragen.
Neem in deze gaven ook ons aller leven ter harte dat het vrucht mag dragen,
dertig-, zestig-, honderdvoudig, vruchten die reiken tot in uw eeuwigheid.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

In Jezus heeft God zichzelf uitgezaaid in onze wereld:
al wat uit liefde voortkomt, zal vroeg of laat vruchten afwerpen.
Het Woord van God staat daar borg voor.
Zo zal vrede groeien in ieder van ons, in elke samenleving, voor alle mensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Bezinning

L. Vakantie is je als een blad laten dragen door het water,
en de adem van de aarde voelen.

Vakantie is ergens in een verloren dorp kijken naar een boer
en plots een vlinder zien.

Vakantie is blootvoets lopen door het natte gras, naar muziek luisteren
en dansen vanuit jezelf.

Vakantie is in de koelte van een romaanse kerk stil worden en bidden.  Vakantie is opnieuw leren luisteren zoeken en herinneren.

Slotlied: ZJ 757: Het woord het goede woord van God.

Slotgebed

Heer van de oogst,
Gij zaait uw Woord in onze harten
Moge het aan ons te zien,
te voelen, te horen en te beleven zijn
dat Gij een God van trouwe liefde zijt.
Doe ons geloven in de kiemkracht van het goede.
Maak dat geen liefde verloren gaat.
Maak ons leven vruchtbaar
voor elkaar, en voor de wereld rondom ons,
dertig-, zestig-, ja honderdvoudig.  Amen.

Zending en zegen

Laten we heengaan en waar maken wat we hier hebben gevierd.
Laten we gaan van teken naar taak, van Kerk naar wereld.
Moge het werkelijk waar worden dat mensen elkaar niet loslaten,
dat ze zich delen en meedelen aan elkaar.
Dan zal Gods zegen vrucht dragen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)