Eucharistieviering van 20 juli 2014
16de zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen.

Begroeting en inleiding

Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.
Moge Gods liefde ons in dit samenzijn raken en herscheppen,
de liefde van de Vader, + de Zoon en de H. Geest.  Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de Liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.

De gekende parabel over de tarwe en het onkruid moedigt die mensen aan
die op de eerste plaats het goede in anderen een kans willen geven.
Een opsteker ook voor wie
niet voorbarig, niet voortijdig
over anderen willen oordelen.
Zij zijn mensen naar Gods hart.

Gebed om ontferming

P. Om te kunnen groeien in geduld en gelovig vertrouwen
bidden wij nu eerst tot onze God om vergeving en ontferming

L. Heer, die barmhartig is voor ieder die U aanroept,
ontferm U over ons.

Christus, die door de Geest in ons spreekt en ons doet bidden,
ontferm U over ons.

Heer, die ons thuis wil brengen in uw Rijk van vrede en recht,
ontferm U over ons.

P. Moge de goede God ons nabij zijn,
al het kwade dat in ons is vergeven
en ons thuisbrengen in zijn Koninkrijk.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God, onze Vader, die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn
door zovele menselijke banden.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk, diep en breed genoeg
om allen te herbergen.
Dat vragen wij U
op voorspraak van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Wijsheid 12, 13.16-19.

Antwoordzang: ZJ 319: De zonden zijn vergeven.

Alleluia.

Evangelie: Matteüs 13, 24-43 (of 24-30).

Alleluia.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. God, Gij die barmhartig en zachtmoedig zijt,
tot U bidden wij.

L. Om geduld: dat wij onszelf en elkaar niet overvragen,
maar tijd en ruimte gunnen om te groeien in liefde
en mensen te worden ten dienste van Gods Koninkrijk.
Laat ons zingend bidden.

Om mildheid in onze wereld:
dat mensen elkaar niet zwart maken met lasterpraat
en elkaar niet om het minste of geringste
beoordelen en veroordelen.
Laat ons zingend bidden.

Om hoopvol vertrouwen binnen onze kerk:
dat mensen durven wachten, durven kijken,
dat zij het goede zien, hoe klein het ook is.
Laat ons zingend bidden.

Parochiale voorbede (aanvullen met actuele lijst).
Voor de kindjes  die door het sacrament van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap werden opgenomen voor … dat zij  met Gods zegen, blijheid en fierheid mogen brengen bij hun ouders en allen die hen  met liefde omringen.

Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.

Voor onze overledenen voor ... dat zij mogen thuiskomen in het hart van Gods eeuwige liefde.
Laat ons zingend bidden.

P. God, Gij die genadig zijt en oneindig goed,
neem deze gebeden van ons aan.
Verhoor ons en schenk ons de kracht van uw Geest,
opdat wij gaande blijven tot de dag van de oogst.  Amen.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
als kinderen van eenzelfde Vader
scharen wij ons rondom deze tafel,
reiken wij elkaar de vreugdebeker,
delen wij het brood van vrede.
Wij bidden U dat wij, gesterkt door deze gaven,
groeien in het licht van Hem,
Jezus Messias en onze Heer.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Vredesgebed en vredeswens

In deze wereld waarin goed en kwaad naast elkaar bestaan,
willen wij bidden om vrede:

Heer Jezus Christus,
Gij zelf hebt ons gezegd
dat uit het allerkleinste zaad iets groots kan groeien.
Laat dan, naar uw woord,
de kiem van vrede tot wasdom komen in ieder van ons,
opdat zo uw Koninkrijk onweerstaanbaar tot bloei komt.
en er recht en vrede zal zijn, wereldwijd.
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Breken van het Brood

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Om ieder van ons te voeden met nieuw leven
en het Koninkrijk tot wasdom te laten komen
heeft Jezus zich gegeven,
onvoorwaardelijk en ten einde toe,
in dit Brood dat wij hier delen met elkaar.

Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden
aan de maaltijd van de Heer!

Dit is het Lam Gods.

Bezinning

Ik wens je in de tuin van je leven een prachtige boom.
Met stevige wortels van liefde,takken van vriendschap
die naar alle kanten reiken en met vruchten van geluk
die je elke dag opnieuw kunt plukken.
Laat de vogels nesten bouwen in die boom,
zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt.
Laat hem vooral niet verkwijnen
door de bedorven lucht van haat en nijd.
En als in de herfst de bladeren vallen,
treur dan niet,want de wind verspreidt reeds het zaad
en de zon en de regen doen het groeien
tot een jonge boom, nog mooier dan de vorige.
Heb voor dit alles veel geduld,want bomen groeien traag.
Laat je boom groeien en bloeien zodat iedereen ervan kan genieten,
dan zal hij weer voor jou openbloeien en veel vruchten dragen.

Slotlied: ZJ 431: Wat zijn de goede vruchten.

Slotgebed

God, Gij die ons alle tijd en ruimte geeft
om te groeien en mens te worden,
wij danken U:
voor het Woord dat ons leert leven,
zachtmoedig en geduldig,
voor het Brood dat ons voedt
met geloof en levenskracht.
Blijf ons nabij
opdat wij door het Woord en het Brood
uitgroeien tot waarachtige mensen,
in wie uw Koninkrijk tot volle bloei komt,
door Christus, onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

Wij gaan weer op weg; onzeker misschien, maar toch mogen we vol vertrouwen uitzien naar de dag van de oogst; hoopvol dat wijzelf de goedheid en liefde mogen voortbrengen die in ons gezaaid zijn.
Zo gaan wij, onder de zegen van de goede God: Vader, + Zoon en heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)