Eucharistieviering van 27 juli 2014
17de zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 701: Hoe lieflijk, hoe goed.

Begroeting en inleiding

Laten we dit samenzijn plaatsen onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de Liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.

Midden in de vakantietijd
kunnen wij wellicht gemakkelijker toegeven
dat er belangrijker dingen zijn
dan die waardoor wij gewoonlijk in beslag worden genomen.
Midden in de vakantietijd
kunnen mensen en dingen ons terugbrengen
bij belangrijke levenswaarden, bij het enige dat uiteindelijk telt.

Gebed om ontferming

P. Laten wij aan het begin van deze viering het stil maken in en om ons heen,
ons keren tot God en ruimte maken voor vergeving en verzoening.

L. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons.

Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, ontferm U over ons.

Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God, Vader in de hemel,
aan uw woorden gaan wij dikwijls achteloos voorbij
omdat wij voortdurend bezig zijn met wat bijkomstig is.
Geef ons een luisterend hart, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn onszelf los te laten
en de schat aan te nemen die Gij ons aanbiedt,
in Jezus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Dienst van het woord

Eerste lezing: 1 Koningen 3, 5.7-12.

Antwoordzang: ZJ 550: Welzalig die de rechte wegen.

Alleluia.

Evangelie: Matteüs 13, 44-52.

Alleluia.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem voor al wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en beden aan.

Bidden wij voor alle mensen
die zoeken naar waarheid en oprechtheid.
Dat zij mogen ontdekken
waar God zijn menslievendheid en vrede laat oplichten.
Laat ons zingend bidden.

Bidden wij voor de godsdiensten.
Dat zij zich met oprechte belangstelling in elkaar verdiepen
in plaats van elkaar te bestrijden
en dat zij de handen in elkaar slaan om de vrede,
overal ter wereld,een beetje dichterbij te brengen.
Laat ons zingend bidden.

Bidden wij voor allen die ontmoedigd worden
door het vele geweld en zo het geloof in een betere wereld verliezen.
Dat zij begrepen worden en in liefdevolle attenties van mensen
tekenen mogen ontdekken van nieuwe hoop.
Laat ons zingend bidden.

Bidden wij tenslotte voor onszelf en allen die samenkomen in Jezus’ naam.
Dat wij ons niet opsluiten,maar wegwijzers mogen zijn naar Gods aanwezigheid
in de wereld waarin wij leven.
Laat ons zingend bidden.

Parochiale voorbede (aanvullen met actuele lijst).
Voor de kindjes die door het sacrament van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap werden opgenomen voor ... dat zij  met Gods zegen, blijheid en fierheid mogen brengen bij hun ouders en allen die hen  met liefde omringen.

Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.

Voor onze overledenen  voor ... dat … (mag) mogen thuiskomen in het hart van Gods eeuwige liefde :laat ons zingend bidden.

P. Barmhartige God,verhoor onze gebeden
en maak ons tot mensen
die het goede leren te onderscheiden,
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Bereiding van de gaven

Gebed over de gaven

Heer, onze God, met deze gaven willen wij U zeggen
dat wij bereid zijn, in uw voetspoor,
de weg van het leven te gaan.
Brood om met anderen te delen;
wijn symbool van vriendschap.
Zegen deze gaven
tot teken van uw aanwezigheid onder ons.  Amen.

Eucharistisch hooggebed

Onze Vader

Gebed om vrede
Soms lijkt het erop dat vrede ver te zoeken is,
dat mensen geen vrede vinden,
dat ze zelfs geen vrede wensen …
Toch schuilt er in iedere mens de kracht tot vrede
als een te ontdekken schat,
als een kostbare parel.
Laten wij dit aan elkaar laten voelen.
Dan zal Gods vrede ons begeleiden.

En wensen wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar toe.

Lam Gods

Uitnodiging tot de Communie

In dit brood, Heer, hebt Gij U gebroken als teken van trouw,
als teken van uw blijvende aanwezigheid onder ons.
Mogen wij, die gaan eten van dit brood,
van U leren, hoe wij ons brood moeten delen met elkaar.
Heer, ik ben niet waardig dat …

Bezinning

Bij het zoeken naar de diepste reden van menselijk geluk
vond ik dit niet bij geld, bezit, luxe of feesten.
Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis altijd
een spontane vreugde om kleine dingen
en een grote eenvoud.
Bij gelukkige mensen vond ik nooit de drang naar zelfverheerlijking.
Zulke mensen zijn stuk voor stuk
schatten van mensen.

Slotlied: ZJ 809: Here Jezus om uw woord.

Slotgebed

God, Vader in de hemel,momenten van eenzaamheid
kunnen soms genade zijn:
ogenblikken van nadenken over wat het betekent
als wij ons christenen noemen.
Leer ons nu en dan oasen van rust en zaligheid ontdekken
door contact met mensen die,door daden van simpele goedheid,
gestalte geven aan Jezus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven
kunnen wij nu op zoek naar de schat,
op zoek naar de kostbare parel
die Hij voor ons verborgen heeft
in de mensen met wie we leven, met wie we werken,
of die wij, waar dan ook, tegen het lijf lopen.
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als + Vader, Zoon en Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)