Eucharistieviering van 8 juni 2014
Pinksteren

Afscheidsviering van Z.E.H. Deken Johan De Baere

Processie met Pinkstericoon doorheen de kerk, voor Pinkstericoon zevenarmige kandelaar.

Intredelied: ZJ 409: Kom, Schepper, Geest.

Begroeting

P. Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
ons openbreken en ons aanzetten om Gods boodschap te ontvangen:
een boodschap van adem, ruimte, vuur en leven.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen,

Van harte welkom, broeders en zusters, in deze Pinksterviering
Pinksteren, feest van Gods levensadem,
die in den beginne orde schiep in de chaos
en sindsdien werkzaam blijft in mensen.
Dat die zelfde Geest van God,
schepper en levendmaker,
ook ons bezielen mag in deze Eucharistieviering.

Welkomstwoord namens de twee parochies

Schuldbede

P. Gods Geest bewerkt bekering en verzoening en schenkt ons zijn gaven, zevenvoud; laten wij in alle nederigheid om die gaven smeken.

(Bij elke bede wordt een brandende kaars aangebracht en op de kandelaar geplaatst door een vertegenwoordiger van een groepering binnen het dekenaat.)

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij niet nadenken bij wat we doen …

A. Geef ons uw geest van wijsheid.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer de chaos van het leven ons dreigt te overmeesteren …

A. Geef ons uw geest van inzicht.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij niet inzien hoe te handelen.

A. Geef ons uw geest van kennis.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij wanhopig en radeloos zijn …

A. Geef ons uw geest van goede raad.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij ons angstig en hulpeloos voelen.

A. Geef ons uw geest van sterkte.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij niet durven vertrouwen op uw ontferming …

A. Geef ons uw geest van vroomheid.

L. Goede God, wek uw kracht
wanneer wij geen eerbied tonen voor uw schepping.

A. Geef ons een geest van respect voor U.

Kyrie: ZJ 54: gregoriaans kyriale VIII.

P. Moge de verrezen Heer zijn heilige Geest over ons uitstorten
en ons doen delen in het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Eer aan God: ZJ 54: gregoriaans kyriale VIII.

P. Als kerkgemeenschap verzameld in de heilige Geest, zingen wij nu de lofprijzing uit met het Eer aan God.

Openingsgebed

P. Laten wij bidden.
God, onze Vader,
uit de vier windstreken brengt Gij uw Kerk bijeen.
Uit alle talen roept Gij de nieuwe mensheid,
één gemaakt door uw Geest.
Laat ons vandaag die Geest gewaarworden,
de kracht die van U uitgaat over de wereld,
en leg in onze mond het verhaal van uw grote daden.
Wij vragen het U door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11.

Antwoordzang: nr. 419: Wat altijd is geweest, strofen 1-2.

Tweede lezing: Eerste Brief van Paulus aan de Korintiërs (12, 3b-7, 12-13).

Tussenzang 2: ZJ 84: Veni, Sancte Spiritus.

Alleluia: ZJ 3g: Alleluia, kom, heilige Geest (P. Schollaert).

Evangelie: Joh. 20, 19-23.

Acclamatie na het evangelie: ZJ 7b: Lof aan U (J. Bielen).

Homilie

Geloofsbelijdenis: credo: ZJ 59: gregoriaans credo III.

Voorbeden

P. Laten wij samen bidden tot God, Schepper Geest.

Acclamatie: ZJ 11f: Kome over ons uw Geest (C. Desoete).

L. Kom, Schepper Geest, over hen die eenzaam zijn,
en zij zullen kracht ontvangen om hun isolement te doorbreken;
kom over hen die van zichzelf vervreemd zijn,
zij vinden vrede dichtbij huis;
kom over hen die angstig en krampachtig leven,
zij hervinden het vertrouwen in zichzelf en in U …
Laat ons zingend bidden.

L. Kom, Schepper Geest, over hen die bedroefd zijn,
en zij zullen worden getroost;
kom over hen die gewond zijn tot in het diepst van hun ziel,
zachte krachten zullen hen genezen;
kom over hen die lijden en onrustig zijn,
zij zullen herademen;
kom over hen die in het duister gaan,
zij zullen sporen zien van onverwacht licht …
Laat ons zingend bidden.

L. Kom, Schepper Geest, ook over ons:
genees de wonden die wij elkaar toebrachten,
neem de scheidingsmuren weg die wij optrokken,
was het vuil van onze handen,
maak zacht in ons wat is verstard …
Laat ons zingend bidden.

L. Bidden wij in deze viering heel speciaal voor Z.E.Heer Deken Johan De Baere,
dat hij in Gods Geest mag verder werken,
troost en nabijheid mag schenken aan zieken en bejaarden.
Dat hij zich blijvend verbonden mag weten met ons dekenaat, dankbaar om wat geweest is en vol vertrouwen uitkijkend naar de toekomst.
Laat ons zingend bidden.

L. Kom, Schepper Geest over onze dopelingen;
over hen die gaan trouwen;
over de zieken en eenzamen onder ons;
over hen die gestorven zijn
en die wij in deze viering speciaal gedenken …
Laat ons zingend bidden.

P. Kom, Schepper Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
ontsteek in hen het vuur van uw liefde
en maak alles nieuw.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Goede God, die liefde zijt,
rond deze tafel vieren wij onze verbondenheid met U en met elkaar.
Versterk ons geloof, nu wij hier het brood breken en de wijn delen.
Maak ons zachtmoedig en lief,
mensen naar uw hart,
vandaag en alle dagen van ons leven,
Dit vragen wij U, door Christus, onze Heer en broeder.
Amen.

Prefatie

Sanctus: ZJ 54: gregoriaans kyriale VIII.

Eucharistisch gebed

Acclamatie na de consecratie: ZJ 14d: Als wij dan eten van dit brood (P. Schollaert).

Onze Vader

P. Gesterkt door de tekens van brood en wijn,
willen we nu samen het gebed zingend bidden
waardoor we ons allen verbonden weten
als kinderen van dezelfde Vader.

Onze Vader: ZJ 19 - (P. Schollaert).

Vredeswens

P. Nogmaals zei Jezus ons: Vrede.
Moge zijn levensadem ons bezielen met de heilige Geest:
om vrede te brengen, om woorden van verzoening te spreken;
om liefde te doen, overal waar wij gaan en staan.
Laten we daarmee nu beginnen en elkaar een teken van vrede geven.

Agnus dei: ZJ 54: gregoriaans kyriale VIII.

Communie: tijdens communie ZJ 436: Gods adem die van boven kwam.

Slotlied: Z.J. 447: Geest van God, Adem van leven?

Slotgebed (zie prentje)

Dankwoord.

Zending

P. Broeders en zusters,
moge de vrede van de Heer u begeleiden, al de komende dagen,
moge de vreugde om de gave van zijn Geest u sterken,
moge de kracht van God u dragen, waar gij ook gaat.

Plechtige zegen formule.

Daartoe zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
En gaat nu allen heen in de vrede en de vreugde van de Heer.

A. Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)