Eucharistieviering van 15 juni 2014
Feest Heilige Drie-eenheid (A)

Openingslied: ZJ 531: God die ons heeft voorzien, strofen 1 en 2.

Begroeting en inleiding

De Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
Wij mogen hier samenzijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

De week na Pinksteren viert de Kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid.
Na alle grote gebeurtenissen die we in de liturgie herdacht hebben, vanaf de geboorte van de Heer tot de gave van de Geest, blikken we nu terug naar Diegene die het allemaal op gang gebracht heeft en het ook voltooien zal: God zelf.
Laat deze viering een feest van dankbaarheid zijn want door Jezus zijn wij voorgoed met de Vader verbonden en mogen wij leven in de Heilige Geest.

Gebed om vergeving

P. Soms herkennen wij God niet,
ook al is Hij in vele gestalten onder ons aanwezig.
Bidden wij om openheid om Hem in ons midden te kunnen ontvangen …

L. Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard,
ontferm U over ons.

Christus, die tot ons gezonden zijt
om onze zonden uit te wissen,
ontferm U over ons.

Heer, die ons zozeer hebt liefgehad,
dat wij ook elkaar moeten liefhebben,
ontferm U over ons.

P. Moge de drie-ene God ons nabij zijn,
al wat wij misdeden vergeven
en ons geleiden naar eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God, Schepper van hemel en aarde,
die in vele gestalten onder ons aanwezig is,
wij bidden U:
open ons voor de weg van Jezus, de Christus,
maak ons ontvankelijk voor het vuur van uw Geest
en doe ons getuigen van uw heilige Naam:
God van alle eeuwen der eeuwen.  Amen.

Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6.8-9: De Heer openbaart zich aan Mozes.

Antwoordzang: ZJ 814: Almachtige verheven Heer, strofen 1 en 12.

Evangelie: Johannes 3,16-18 - Zozeer heeft God de wereld liefgehad.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Onderricht en bemoedigd door het woord van God mogen wij bidden.

L. Dat de nabijheid van God in heel de wereld gekend wordt.
Dat velen Hem ook vandaag ontdekken als de God van het verbond.
Laat ons zingend bidden.

L. Dat alle leerlingen van Jezus groeien in verbondenheid met Hem.
Dat ook wij van Hem getuigen in dankbaarheid.
Laat ons zingend bidden.

L. Dat de Geest van God met kracht over de mensen mag komen.
Dat wij ons openstellen voor zijn bezieling en leiding.
Laat ons zingend bidden:

L. Dat de Kerk voor de wereld een teken wordt van hoop en liefde.
Dat zij in alle continenten meewerkt aan vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de intenties van onze parochiegemeenschap:
voor de zieken thuis of in het ziekenhuis
dat ze door ons gebed en onze nabijheid
steun mogen ondervinden in moeilijke uren,
ook voor hen die ons om een gebed hebben gevraagd.

L. Voor onze overledenen, wier namen leven in ons hart
voor mevrouw Marie-Jeanne Van den Bossche, Meuleschettestraat die donderdag in St.-Jozefkerk begraven werd dat zij mag thuis komen in het hart van Gods eeuwige liefde.
Laat ons zingend bidden.

P. God die ons kent, zoveel meer dan wij onszelf kennen,
hoor dit gebed en de gebeden van alle mensen,
omwille van uw Zoon, Jezus Christus.
Amen.

Gebed over de gaven

God, Schepper van hemel en aarde, heilig deze gaven
waarin wij het leven van Jezus, uw Zoon, gedenken,
met de kracht van uw Geest.
Vorm ons om tot mensen die uw aanwezigheid
gestalte geven in het leven van alle dag.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
onze Broeder en Heer.  Amen.

Prefatie van Drie-eenheid

Eucharistisch gebed

Vredesgebed en -wens

God heeft de wereld met wijsheid geschapen
en ons de opdracht gegeven haar te beheren.
Maar wij zijn onmachtig om de wereld
in harmonie en vrede te laten bloeien.
Daarom bidden wij …

Heer Jezus Christus, ga met ons een weg van vrede
en vestig onder ons uw Rijk,waarin alle mensen gekend worden
als kinderen van God, uw Vader,die leven geeft tot in eeuwigheid.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Wij allen die gedoopt zijn in de Naam van de drie-ene God
worden uitgenodigd deel te nemen aan de Tafel,
die de Heer Jezus ons bereidt.
Hij wil dat wij uit kracht van zijn Geest
uitgroeien tot zijn lichaam in deze wereld.
Komt dan tot deze tafelen wordt waartoe wij geroepen zijn:
het levend lichaam van Jezus Christus.

Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden
aan de maaltijd van de Heer!

Dit is het Lam Gods ...

Bezinning

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn:
Je zal kansen geven,
ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.

Met God op stap gaan
is ook Zoon zijn:
Je gedragen voelen en gestuwd
door een innige liefde,die je helpt losmaken en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt voluit te leven,

Met God op stap gaan is Geest zijn, ruimte, zijn:
Je niet op jezelf richten
maar verder kijken,
naar een helende eenheid toe

Slotlied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God, strofen 1 en 3.

Slotgebed

God, Schepper van hemel en aarde,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons midden,
in vele gestalten, op onvermoede wijzen.
Zend ons uit om uw liefdevolle aanwezigheid
uit te dragen aan de mensen die wij ontmoeten,
in de naam van Jezus Christus,
onze Broeder en Heer.  Amen.

Zending en zegen

De Eeuwige God heeft zichzelf aan ons geopenbaard, zodat wij Hem mogen kennen als Vader, Zoon en Geest, als bron van liefde, beeld van menselijkheid en vurige geestkracht.
Moge zijn zegen ons begeleiden, moge de naam van de drie-ene God met ons gaan: Vader, + Zoon en heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)