Eucharistieviering van 22 juni 2014
Sacramentsdag (A)

Intredelied: ZJ 578: Volk van God.

Begroeting

P. Hartelijk welkom iedereen in deze viering waar de Heer onder ons aanwezig is.
Mogen wij met overgave dit mysterie vieren,
dankbaar gedenkend de drie-ene God, die wij noemen:
Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven
dat wij vaak tekort schieten in het leven van alledag.
Bidden wij daarom om vergeving.

L. Wanneer wij, in onze welvaartsmaatschappij,
te oppervlakkig leven
en te weinig stilstaan bij het geheim dat ons draagt …
Heer ontferm U.

L. Wanneer wij zo op onszelf gericht zijn,
dat wij te weinig oog hebben voor mensen,
die om hulp vragen …
Christus ontferm U.

L. Wanneer wij niet bij machte zijn om problemen op te lossen,
niet in onze intiemste relaties,
niet in de wereld van armen en ontrechten …
Heer ontferm U.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer Jezus Christus,
in de tekenen van brood en wijn
hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van het paasmysterie.
Wij vragen U:
verleen dat wij dit sacrament van uw lichaam en uw bloed
in ere houden,
en in ons leven de vrucht blijven ervaren van uw verlossing.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3, 14b-16a.

Antwoordzang: ZJ 526: Al wat er nodig is om te bestaan.

Evangelie: Joh 6, 51-58.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Aandachtig voor alles
wat de Heer ons door zijn woord en zijn gaven geeft en vraagt, bidden wij.

L. Voor de kerk van Jezus:
dat de eucharistie voor haar een blijvende bron, een sacrament van eenheid mag zijn.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die waar ook ter wereld mogen aanzitten
aan de tafel van Jezus' woord: dat zij dankbaar dit woord aanvaarden en beleven.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor alle christenen die deelnemen aan deze heilige maaltijd:
dat zij met de Heer Jezus verbonden leven en voor elkaar zusters en broeders worden.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor ons allen:
dat wij, gesterkt door Jezus' gaven en door zijn voorbeeld,
ons inzetten voor een wereld
van gerechtigheid en barmhartigheid.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie. Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Goede God,
met dank en vertrouwen
leggen wij U deze beden voor
en alle zorgen die wij meedragen in ons hart.
Zie ons aan en hoor ons.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Getrouwe God,
met manna uit de hemel
hebt Gij ooit uw volk gevoed en op de been gehouden.
Houd ook ons in leven.
Voed ons daartoe met Hem,
die wij hier, in breken en delen gaan gedenken:
Jezus, brood uit de hemel, leeftocht voor onderweg
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. In de leer van de apostelen staat:
Zoals dit gebroken brood verspreid was over de bergen,
en na verzameld te zijn, één geworden is,
laat zo uw kerk verzameld worden
van de uiteinden der aarde.
Bidden wij:
Heer Jezus,
maak ons één, ook in onze veelkleurigheid,
en geef ons uw vrede,
vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Je kunt Mij ontmoeten - zegt God -
in elke mens met wie je samenleeft
en met wie je het brood van het leven
en de wijn van de vreugde deelt.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,
omdat Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan
en hen gevraagd heeft dat ze dat zouden blijven doen.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die je weer in jezelf doen geloven,
omdat ze geloven in Mij.
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God!
Maar verlang je dat ook?

Stilte.

Slotlied: ZJ 764: Dank U, Vader.

Slotgebed

P. Liefdevolle God,
in deze viering zijn wij opnieuw uitgenodigd
levensbrood te worden voor elkaar.
Blijf ons nabij en inspireer onze dagen,
opdat wij verbonden blijven met U,
die met Jezus en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Zending

P. Sacramentsdag roept ons op
tot het overwegen van Jezus als het levende brood.
In Hem leven, bewegen en zijn wij.
Hij roept ons samen tot gemeenschap.

Mogen wij dit waarmaken
met de Blijde Boodschap van deze dag
en zegene ons daartoe God, die wij mogen noemen:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)