Eucharistieviering van 29 juni 2014
Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus (A)

Intredelied: ZJ 841: Hoe zouden wij geloven, Heer.

Begroeting

P. Hartelijk welkom iedereen in deze viering.  Vandaag gedenken wij de apostelen Petrus en Paulus.
Petrus, vaste rots als het gaat om de trouw aan Jezus' boodschap;
Paulus, hij opende de deuren van de jonge kerk voor andersgelovigen.
Op het fundament van de kerk, Jezus Christus,
bouwden zij een veeltalige en veelkleurige gemeenschap.
Voor gevangenschap en vervolging bleven zij niet gespaard,
met hun bloed bezegelden zij hun roeping en zending.
Laat ons daarom samen bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Schuldbede

P. Aan het begin van deze viering
houden wij onszelf tegen het licht
van deze getuigen van het evangelie en bidden om vergeving.

L. Heer, als wij elkaar in de steek lieten
omdat we bang waren voor ons “gelovig-zijn” uit te komen.
Heer ontferm U.

L. Christus, als wij bij kritiek op de kerk zwegen
in plaats van voor haar op te komen.
Christus ontferm U.

L. Heer, als wij deuren gesloten hielden
omdat we niet in gesprek gingen met zoekende mensen.
Heer ontferm U.

P. Moge God, die ons nabij wil zijn,
onze tekorten en fouten vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God,
Gij hebt de dag, waarop wij Petrus en Paulus gedenken,
geheiligd tot een vreugdevol feest.
Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden
de opdracht vervult van de apostelen,
van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft.
Dit vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Uit de handelingen van de apostelen 12, 1-11.

Antwoordzang: ZJ 935: Wie in de schaduw Gods mag wonen.

Evangelie: Mattheüs 16, 13-19.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Gedragen door ons geloof in Jezus,
Zoon van de levende God en onze Broeder,
bidden wij tot zijn en onze Vader.

L. Voor allen die samen kerk van Jezus zijn,
voor alle bisschoppen,
in het bijzonder voor de opvolger van Petrus,
eerste onder zijn broeders,
geroepen tot de dienst van de eenheid
en de opbouw van de kerk.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen in de kerk,
die zich zoals Paulus onvermoeibaar inzetten
voor de onderlinge liefde tussen de kerken
en die grenzen durven doorbreken
tot opbouw van de ene kerk van Jezus.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze wereld
met al zijn verdeeldheid en zijn tegengestelde belangen,
voor alle volken en rassen:
om respect voor ieders eigenheid.
Dat wij blijven zoeken naar wegen
om van onze wereld een leefbaar en veilig huis te maken
voor iedereen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die in nood verkeren,
voor gevangenen en vervolgden,
voor thuislozen en vereenzaamden,
voor hen die hun leven als zinloos ervaren:
dat zij steun en geborgenheid mogen vinden
bij mensen die zich om hen bekommeren.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie.  Voor allen die ons om een gebed hebben gevraagd en voor onze zieken en eenzamen; dat wij hen met Gods liefde en steun mogen omringen.
Laat ons zingend bidden.

P. Luister naar ons bidden, God,
verhoor ons op voorspraak van Petrus en Paulus,
die ons in geloof zijn voorgegaan,
en omwille van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Amen.

Gebed over de gaven

P. God van het Verbond,
aanvaard onze gaven
nu wij uw verbond met ons vieren
overeenkomstig de overlevering
van uw apostelen Petrus en Paulus.
Dat wij verbonden mogen blijven met Jezus en met elkaar
en mogen getuigen van de liefdesband die ons bindt
en waarvan Petrus met de andere apostelen de behoeder werd.
Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus,
die leeft en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Heer Jezus,
in navolging van uw apostelen zijn ook wij gezondenen
om uw evangelie van vrede en gerechtigheid
door te geven en te verwerkelijken.
U hebt ons de sleutels in handen gegeven,
geef dat wij deuren openen naar vrede en eenheid.
Dat vragen wij U, die met ons bent,
vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Wie ben Ik volgens jou? – vraagt God.
Hoe spreek je Mij aan? Welke naam geef je Mij?
En wie is Jezus voor jou? Mijn mensgeworden liefde?
Inspiratiebron voor je eigen leven?
Petrus en Paulus hebben ook met die vragen geworsteld,
elk op hun eigen manier.
En misschien vind ook jij niet altijd de juiste woorden
om je geloof uit te drukken,
maar als je doordrongen bent van mijn aanwezigheid
zal je zorg en je liefde voor je medemensen
wel duidelijk maken dat mijn naam een belofte is:
'Ik-wil-er-zijn-voor-jou!'

Stilte.

Slotlied: ZJ 760: Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer.

Slotgebed

P. God van het Verbond,
wij danken U dat wij dit uur samen mochten zijn
om Jezus te gedenken
en hen aan wie Hij zijn kerk toevertrouwde:
Petrus, de rots waarop Hij zijn kerk bouwde,
Paulus, die ons leerde de verscheidenheid binnen de kerk
in eenheid te aanvaarden.
Wij vragen U, op hun voorspraak,
maak ook ons tot trouwe getuigen in woord en daad
van Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Zending

P. Het werk van de apostelen Petrus en Paulus -
gemeenschap stichten rond Jezus Christus -
mogen wij voortzetten en opbouwen in onze tijd;
daartoe worden wij gezonden.
Dat daarop de zegen van God mag rusten in de naam van de
Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)