Eucharistieviering van 2 maart 2014
Achtste zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 514: Zolang er mensen zijn.

Begroeting

P. ‘Kom bij Mij,
gij die belast en beladen zijt
en Ik zal u verlichting schenken’ zei Jezus.
Die uitnodiging geldt ook voor iedereen
die zijn zorgen even ter zijde wil schuiven
en tijd wil maken om te genieten van het samenzijn met Hem die voor ons
+ Vader, Zoon en H. Geest wil zijn.  Amen.

Openingswoord

Vandaag – Carnavalszondag- komen wij bijeen
om met elkaar het leven te vieren in de  naam van onze Heer.
We krijgen immers een hoopvolle boodschap te horen:
we mogen ons, in alle omstandigheden van het leven,
gedragen weten door Gods trouwe liefde.
Deze toezegging van God is niet vrijblijvend, maar diepgemeend.
In dat perspectief nodigt Hij ons uit
om los te durven laten,
om ons vrij te durven maken van onze bezigheden en belangen,
en te groeien in vertrouwen op Hem.
Dan wordt het leven van alledag wat lichter.
Als dat geen feestelijke viering waard is?

Gebed om ontferming

P. Mensen kampen op hun levensweg vaak met zorgen en teleurstellingen.
Als wij hen niet voldoende hebben gehoord en gedragen of anderen hebben benadeeld, betuigen we hierover onze spijt en vragen God om ontferming.

L. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar op aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P. Liefdevolle God,
leer ons meer bewust te genieten van uw warme zorg
voor al wat leeft.  Amen.

Openingsgebed

P. God, hemelse Vader,
aan mensen die angstig zijn voor de dag van morgen
en bezorgd uitkijken naar de toekomst,
verzekert Gij dat niemand buiten uw aandacht valt.
Wij vragen U:
sterk ons als wij kleingelovig zijn;
dat wij niet ophouden
uw koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Eer aan God

Woorddienst

Eerste lezing: Jes. 49, 14-15.

Uit de Profeet Jesaja
Sion zei: `De Heer heeft mij verlaten,
de Heer is mij vergeten.'
Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten;
Ik vergeet u nooit!

Antwoordpsalm: P 81.

Evangelie: Mt. 6, 24-34.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. De profeet Jesaja verzekert ons
dat God zijn mensen nooit verlaat.
Daarom leggen wij vol vertrouwen
onze gebeden aan Hem voor en bidden:

L. Heer, schenk aan de arme wat hij nodig heeft
en aan de rijke handen die willen delen.
Laat ons zingend bidden.

L. Heer, help ons een halt toe te roepen
aan overdreven drukte en te jachtig leven
en leer ons tijd te maken om tot rust te komen.
Laat ons zingend bidden.

L. Heer, geef ons een luisterend oor,
een helpende hand
waardoor Gij ons uw nabijheid openbaart.
Laat ons zingend bidden.

L. Heer, geef aan allen wie leiding geven in de kerk:
dat zij liefdevol omgaan met de gelovigen
die aan hun zorg zijn toevertrouwd,
dat zij door hun bemoedigende woorden en voorbeeld
kracht en vitaliteit in de geloofsgemeenschappen losmaken.
Laat ons zingend bidden.

Parochiale voorbede.

P. God,
maak ons stil en ontvankelijk genoeg
om steeds uw Boodschap te horen
en de weg te gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd.  Amen.

Offerandelied: ZJ 569: God die leven hebt gegeven.

Gebed over de gaven

P. Heer, maak ons steeds meer ontvankelijk
voor uw Boodschap van breken en delen.
Zo kan onze wereld een gemeenschap worden
waar het goed is om te leven voor alle mensen.
Zegen deze gaven met die opdracht.  Amen.

Eucharistisch gebed

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd.

Onze Vader

Vredesgebed en -wens
Heer, leer ons tijd te maken voor anderen en voor U.
Schenk ons uw vrede,
zodat we tot rust komen en zien waar het werkelijk op aankomt.
Zo zullen wij vredestichters worden
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
De vrede van de Heer zij altijd met u.

En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

P. Gelukkig wij die telkens weer uitgenodigd worden aan Gods tafel.
Zie het Lam Gods.

Bezinning

L. Verlies je tijd en je energie niet in bijkomstige zorgen:
wat je zal eten en drinken, wat je nog meer kan eten en drinken,
hoe je je zal kleden, of nog beter kleden dan een ander,
wat je zal hebben of kopen
om je levenszekerheid  veilig te stellen.

Zoek eerst het Rijk van God.
Ga op zoek naar een leven waar alles spreekt van
'Ik ben er voor u', waar God kan gebeuren
in de zorg van mensen voor elkaar.

Als je je durft toevertrouwen aan 'Ik zal er zijn voor u',
en je aan medemensen geeft,
krijg je veel meer dan wat je ooit kon geven.
Je bent omgeven door een liefde
die je niet verdient en niet kan kopen,
die blijft voorbij het graf.

Slotlied: ZJ 813: Wat God doet dat is welgedaan.

Slotgebed

P. God, uit de schat van uw goedheid
hebt Gij het beste te voorschijn gehaald.
Gij hebt met ons een verbond gesloten
van onverbrekelijke trouw.
Wij vragen U:
blijf over ons waken; voorzie in elke nood
en voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
Door Christus onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

P. Gedragen worden, zonder zorgen leven: wie wil dat niet op zijn tijd?
De Heer biedt het ons aan als wij op Hem durven vertrouwen.
Dan krijgen wij echt deel aan zijn Koninkrijk.
Mogen wij daartoe gezegend worden.
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)