Eucharistieviering van 9 maart 2014
Eerste zondag in de veertigdagentijd
Er is een tuin

Rond de lezenaar staan enkel gieters.  In de buurt van de lezenaar hangt de affiche van Broederlijk Delen.

Openingslied: ZJ 360: Een mens te zijn op aarde.

Welkom en duiding symbool

P. Welkom in deze viering, de eerste zondag van de veertigdagentijd,
Laten wij ingaan op de uitnodiging van deze voorbereidingstijd op Pasen om op te staan, ons om te keren en te kiezen: In naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen

L. Er is een tuin ...
zo lezen wij op de eerste bladzijden van de Bijbel.
Een paradijselijke tuin die aan mensen is toevertrouwd.
Die harmonie werd echter stuk gemaakt,
de mens verloor de verbondenheid met God en met elkaar.
De jaarlijkse vastentijd,is de goede tijd om deze verbondenheid te herstellen.
De gieters staan symbool voor ons engagement om voor deze aardbol te zorgen, opdat ze opnieuw een paradijselijke tuin wordt voor iedereen.

De gieter brengt ons ook naar West-Afrika, naar Ibrahima en zijn broer.
Ook hun stukje aardbol zou een tuin kunnen zijn, maar is ‘geschonden aarde’ geworden: droogte,zandvlakte.
Met Broederlijk Delen engageren we ons
opdat zij hun plannen om de tuin te hervinden, kunnen realiseren.

Gebed om ontferming

P. De veertigdagentijd beleven is ingaan op de uitnodiging om op te staan en te kiezen.
Het is Jezus’ weg volgen, die zijn verblijf in de woestijn zag als keuze voor God, om zo de cirkel van onrecht, pijn en lijden te doorbreken.

L. Heer, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
ontferm U over ons.

L. Christus, die tot ons komt om ons met God te verzoenen,
ontferm U over ons.

L. Heer, die ons uw Woord schenkt, richtingwijzer voor het leven,
ontferm U over ons.

P. Moge de goede God ons nabij zijn,onze fouten vergeven
en ons thuisbrengen in zijn eeuwigheid.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God,
we hebben het vaak zo druk, we hebben zoveel haast,
we hebben amper tijd voor U.
Maar nu staan we stil en het lijkt alsof we het beter horen,
het beseffen … ons diepe verlangen om authentieker te leven.
Ga met ons op weg doorheen deze veertigdagentijd
en doe ons opnieuw ontdekken dat zich iets ontzeggen de weg is
waarlangs Gij mensen omvormt tot mensen uit één stuk,
zoals Jezus dat was, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Eerste lezing: Gen. 2, 7-9; 3,1-7: Toen gingen hun beiden de ogen open ...

Antwoordzang: ZJ 320: Erbarm U God.

Alleluia.

Woorddienst

Evangelie: Mt 4,1-11: Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen ...

Na evangelie: Alleluia.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. In deze vastentijd nodigt God ons uit onze
verbondenheid te vernieuwen.  Bidden wij tot Hem die
Schepper is van al wat bestaat.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor allen die beseffen dat de draagkracht van onze aarde
ver overschreden wordt en oproepen tot een duurzamere
economie en levensstijl.  Dat ze gehoor vinden bij steeds meer mensen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de landbouwers in het Zuiden die kampen met
watertekort en uitgeputte aarde.  Dat ze ondersteuning
en vorming krijgen van de rijkere landen en van hun
regeringen om op een ecologisch verantwoorde manier
aan landbouw te kunnen doen.

L. Voor onszelf die een vastentijd lang willen stilstaan om op
het spoor te komen van wat belangrijk is.  Dat we onszelf
gaan zien als medescheppers van deze aarde, dat wij mee
verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen
en kleinkinderen.

P. God, help ons te kiezen voor al wat ons verbindt met
elkaar en met de natuur.  Dan zullen we medescheppers
worden in een wereld zoals U die bedoeld heeft.

Gebed over de gaven

P. God, Schepper van alle leven,
uit al wat groeit en bloeit in de tuin van deze wereld
leggen wij hier op tafel
brood om te delen,
en wijn, geperst uit druiven.
Ook wij zijn rond deze tafel verzameld,
als uw mensen, broos en kwetsbaar,
maar bezield door uw levensadem.
Wek in ons de goede geest van Jezus
zodat wij de zorg voor de aarde en voor elkaar weer
opnemen,
vandaag en al de dagen die ons gegeven zijn.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredesgebed en vredeswens

P. Kiezen voor Jezus is
kiezen voor een levenshouding
die metterdaad recht doet aan iedere mens, dichtbij en veraf,
met de voorkeur van Jezus voor de kleinsten en de zwaksten.
Vandaag wordt die wijsheid uit de woestijn ons toevertrouwd,
opdat wij dezelfde weg als Jezus zouden gaan,
tot zegen en vrede van velen.
Moge die vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Breken van het Brood

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

P. Met heel de overvloed van zijn liefde
wil Christus ons nabij zijn
en Hij nodigt ons uit in zijn trouw aan Gods liefde.

Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden
aan de maaltijd van de Heer!
Dit is het Lam Gods.

Bezinning

Gebedskaartje: eerste vastenzondag.

Slotlied: ZJ 327: Alles wat over ons geschreven is.

Slotgebed

P. Liefdevolle en trouwe God,
wij danken U voor de wijsheid en de vreugde
die wij in deze viering ontvangen hebben.
Wij bidden dat wij in deze Veertigdagentijd
in soberheid en inkeer uw liefde steeds beter leren kennen,
op weg naar Pasen,
door Christus onze Heer,
die met U en de heilige Geest leeft en heerst
tot in eeuwigheid.  Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

P. Wat wij hier meekregen, was meer dan een paar woorden.
Ons werd een voorbeeld aangereikt van een mens
die eerlijk en oprecht zijn weg is gegaan, ten einde toe.
De Geest van Jezus wil onze vergezellen
op onze tocht van veertig dagen,
ons sterker maken,en ons zegenen: + Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

P. Moge God ons in die liefde zegenen: Vader, + Zoon en heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)