Eucharistieviering van 16 maart 2014
Tweede zondag in de veertigdagentijd
Er is een weg

Openingslied: ZJ 403: Gij zijt in glans verschenen.

Begroeting

P. Moge God ons nabij zijn in deze veertigdagentijd.
Dat vragen we in de naam van de + Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

In het evangelie van vandaag gaat Jezus met zijn vrienden
de stilte opzoeken op een berg
om dichter bij God te zijn.
De apostelen beleven daar een hoogtepunt.
De gedaanteverandering van Jezus was voor hen een topmoment in hun leven.
Wij hoeven niet af te reizen naar Tabor om Jezus te ontmoeten,
want ook in deze viering is Hij in ons midden,
nodigt Hij ons zelfs uit aan zijn tafel.
Misschien zoeken wij Hem soms te ver.
Vragen wij daarvoor vergeving.

Gebed om ontferming

Heer, als wij uw roepstem horen,
maar er niet echt naar luisteren
of ze niet willen laten doordringen.
Heer ontferm U.

Christus,
als we blijven waar we zijn,
als we ons niet willen veranderen en bekeren,
maar vasthouden aan bezit en prestige.
Christus ontferm U.

Heer,
als wij onszelf op de voorgrond plaatsen
en geen oog hebben voor U en onze naaste.
Heer ontferm U.

P. Moge de barmhartige God ons gebrek aan inzicht vergeven
en ons op het juiste pad leiden.  Amen.

Openingsgebed

P. God,
op de berg hebt Gij Jezus geopenbaard als uw Zoon,
groter dan de grootste der profeten.
Leer ons te luisteren naar zijn Woord,
schenk ons inzicht in het mysterie van zijn lijden en zijn verheerlijking.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Genesis 12, 1-4a.

Antwoordzang: ZJ 720: Door de wereld gaat een woord.

Evangelie: Matteüs 17, 1-9.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God die ons oproept om nieuwe wegen te gaan.

L. Voor allen die samenwerken met jonge mensen.  Dat ze het verlangen naar een betere en rechtvaardige wereld ondersteunen en versterken.

L. Voor jonge mensen in het Zuiden die het platteland moeten ontvluchten op zoek naar een beter leven.  Dat ze mensen ontmoeten die hen kansen geven om op het platteland bij hun familie te blijven en daar een leefbare toekomst uit te bouwen.

L. Voor onszelf die hier samen zijn.  Dat de deelname aan het Bijbels visioen van één mensengemeenschap ons telkens opnieuw doet afdalen naar de plaatsen waar mensen in nood verkeren.  Dat we door onze levensstijl een andere wereld mogelijk maken en steeds meer christen worden.

L. Parochiale voorbede.

P. God, roep ons zoals Abraham weg uit de vanzelfsprekendheden en gewoontes. Dan kunnen wij loslaten en op weg gaan, Jezus achterna.  Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer God,
met brood en beker wilt Gij
onze honger en onze dorst naar vrede en recht lenigen.
Leer ons wat het betekent:
liefde die alles en allen omvat.
Zet ons, brekend en delend, op weg naar uw toekomst
die Gij voor ons opende in Jezus, uw geliefde Zoon.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredesgebed en -wens

P. Wij bidden U, God:
schenk ons uw Geest van wijsheid
die ons doet inzien wat in het leven écht van belang is.
Schenk ons uw Geest van liefde en vrede
die ons verwarmt en perspectief biedt.
Die vrede van Gods Geest zij altijd met u.
En geven wij die Geest van vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Uitnodiging tot de Communie

P. Zoals wij dit brood samen delen,
zo heeft Christus zichzelf uitgedeeld
voor het leven van de wereld.
Onbaatzuchtig heeft Hij zijn leven gegeven voor zijn vrienden.
Neem en eet dan van dit brood,
als een teken, dat ook wij delend willen leven.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning vastenkaartje

Slotlied: ZJ 776: Stem die ons roept.

Slotgebed

P. God, uw draagkracht ondersteunt ons.
Na de berg van licht en erkenning
begeleidt U ons op de vlakke weg die voor ons ligt.
Daar is het te doen,
daar mag uw droom voor deze wereld werkelijkheid worden,
elke dag meer
in het spoor van Jezus,
uw gids op onze weg.  Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

P. Zoals Jezus zijn apostelen van de berg terugstuurt
naar hun taak van elke dag, bij de mensen in het dal,
zo zendt Hij ook ons terug naar de mensen
om van zijn woorden te getuigen.
Daartoe zegene U God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)