Eucharistieviering van 23 maart 2014
Derde zondag in de veertigdagentijd
Water verbindt ons

Openingslied: ZJ 304: Evenals een moede hinde.

Begroeting

P. Genade en vrede van God, onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Vandaag gaan de twee Schriftverhalen over water.
In de woestijn is water een kostbaar goed.
Het wordt als een godsgeschenk beschreven:
God die water uit de rots laat stromen
om zijn dorstig volk te redden.
In het evangelie verzekert Jezus ons
dat Hij ons levend water zal aanbieden
als wij erom vragen.
Zijn wij daartoe bereid?

Moge ons samenzijn een ontmoeting worden rondom de bron van levend water.

Gebed om ontferming

P. Keren wij ons tot God, die zich aanbiedt als Bron van alle leven,
en vragen wij dat Hij zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermt.

L. Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt  en ons bijstaat in iedere nood, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst en met erbarmen aan ons denkt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Openingsgebed

P.  Heer, vaak zoeken wij U vergeefs,
schijnt leven en toekomst uitzichtloos.
Leer ons uw Zoon ontdekken
in de mensen rondom ons,
in de christengemeenschap, in deze eucharistieviering.
Laat ons vrede brengen,
laat ons een duidelijker teken worden van uw liefde
die alle mensen bij U uitnodigt voor altijd.  Amen.

Woorddienst

In het verhaal van de Uittocht horen we hoe een volk in de woestijn dorst lijdt.  Maar ook dat God niet ver weg is met zijn zorg.
In de ontmoeting met Jezus aan de waterput, zal de Samaritaanse vrouw en haar volk de bron vinden voor het leven.

Eerste lezing: Ex. 3, 3-7; Joh. 4, 5-42.

Antwoordzang: ZJ 328: Broeders die op uittocht gaat.

Voor het evangelie Alleluia.

Evangelie: Johannes 4, 5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God, bij wie wij hoop, troost en kracht mogen putten.

L. Voor de christenen, waar ook ter wereld:
dat zij moed blijven putten uit hun geloof
en zelf levend water zijn voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de leiders in de wereld:
dat zij zorgen voor een eerlijke verdeling van water en voedsel,
dat zij bron van vrede, welzijn en gerechtigheid zijn
niet alleen voor het eigen volk, maar ook voor de volkeren om hen heen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor de mensen in Senegal:
dat zij God ontdekken als Bron van leven,
dat wij door onze persoonlijke betrokkenheid en solidariteit
deze Bron tot leven brengen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onszelf.
Dat we steeds bereid zouden zijn elkaar echt te ontmoeten,
bereid ook om te getuigen van Hem die Levend Water is voor elke mens.
Laat ons zingend bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Voor onze geloofsgemeenschap.

P. God, bron van leven,
wees voor ons de heldere stroom
die ons laaft, verfrist en vernieuwt tot eeuwig leven.  Amen.

Gebed over de gaven

P. God, Gij die ons zegent en bewaart,
wij danken U voor dit brood en deze wijn, voor de manier waarop
Gij - telkens weer – symbolisch in ons midden komt.
Aanvaard deze gaven en wees voor ons Water uit de rots,
Woord tot leven, Brood voor al uw mensen.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredesgebed en –wens

P. Heer God,
laat uw vrede opborrelen in ons hart
als een bron van levend water.
Zo kunnen wij elkaar opfrissen
en omvormen
tot één grote liefdesgemeenschap.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij dan aan elkaar ook laten zien
dat wij bron van levend water willen zijn.

Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

P. Zoals dit brood één is,
zo moge Gods mensheid één worden
in erkenning van alle mensenrechten,
in verwerping van alle geweld,
in gerechtigheid die het hart is van elke vrede.

Zoals dit brood gebroken wordt
en toch  brood blijft,
zo moge wij elkaar ontmoeten
in dankbaarheid om alle verscheidenheid.
Zie het Lam Gods dat álle mensen wil dragen ...

Heer, ik ben niet waardig ...

Bezinning: vastenkaartje samen bidden.

Slotlied: ZJ 402: Zingt voor de Heer.

Slotgebed

P. Heer, maak het stil in ons,
zoals bij de bron,
zodat wij verwonderd kunnen staan over de kracht van het leven
dat in U zijn oorsprong vindt.
Maak het stil in ons
en laat ons vrienden ontmoeten
die ons, in uw naam,
‘levend water’ aanreiken,
opdat ikzelf een kleine waterdrager zou worden
in onze grote, dorre wereld. Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

P. Wie van het water drinkt dat Ik Hem geven zal
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer” zegt de Heer.
Laat ons putten uit die bron van Levend Water.
Dan zal God zelf in ons midden wonen
en zal zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)