Eucharistieviering van 30 maart 2014
Vierde zondag in de veertigdagentijd
Zie het onverwachte

Openingslied: ZJ 528: Gedenken wij dankbaar.

Begroeting

P. Welkom, beste mensen, op deze vierde zondag van de vasten.
Halfvasten, want de 40-dagentijd is inderdaad al halfweg.
God wil ons de ogen openen opdat wij Hem met nieuwe ogen zouden zien
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

Ons herbronnen, onszelf kritisch bekijken … daarbij kan het verhaal over de genezing van een blindgeborene ons van dienst zijn.
In dat verhaal voert de evangelist verschillende personages ten tonele.
Aan ons de vraag: in wie herkennen wij ons het best:
in de blindgeborene?
in de buren en omstanders voor wie dat wonder een dankbaar onderwerp is voor oppervlakkig onderling geklets?
of in de Farizeeën die van zichzelf vinden dat ze alles afweten van geloof en moraal en verketteren wat niet in hun straatje past.
Als we in die spiegel eerlijk en gewetensvol naar onszelf kijken,
en onszelf zien staan in het verkeerde gezelschap,
doen we er goed aan dit biddend samenzijn te beginnen
met de Heer en elkaar om vergeving te vragen.

Gebed om ontferming

P. Maken we het stil in ons hart
om te bidden om vergeving
voor de keren dat wij niet leefden naar het licht ...

L. Heer, die ons roept en uitdaagt dienstbaar te zijn
omwille van het Evangelie, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, die ons doet ontwaken uit dood en duisternis
en als een licht over ons straalt, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

L. Heer, die onze ogen opent voor de tekenen van uw aanwezigheid,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

P. Kom met uw licht over ons, God,
neem al het kwaad van ons weg
en breng ons thuis in uw eeuwigheid.  Amen.

Openingsgebed

Wij bidden U, God,
open onze ogen en geef ons licht
om méér te zien dan alleen maar het oppervlakkige,
om dieper te zien dan alleen maar de buitenkant,
om in te zien, waar het in feite om gaat in ons leven.
Wij vragen het U, in naam van Jezus, uw Zoon en ons voorbeeld.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: 1 Samuël 16, 1b.6-7,10-13a.

Antwoordzang: ZJ 506: Mijn herder.

Evangelie: Johannes 9, 1.6-9.13-17.34-38.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. God, die tot ons komt in het onverwachte.  Wij bidden U.

L. Voor alle jongeren die dromen van een betere wereld.
Dat hun open blik en creativiteit een nieuwe en een
duurzamere levensstijl doen ontstaan.
Laat ons zingend bidden

L. Voor de regeringsleiders in Noord en Zuid. Dat ze meer
investeren in landbouw die het milieu respecteert en de
voedselzekerheid geeft voor zoveel mogelijk mensen.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor mensen die open zijn en die de vreugde en het verdriet van mensen om hen heen zien;
mogen ze zienden blijven.
Laat ons zingend bidden

L. Voor onszelf.  Dat we blijven zien met de ogen van ons geloof;
mogen wij blijven zien wat van ons gevraagd wordt.
Laat ons zingend bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbeden.

P. God, open ons hart voor het onverwachte.  Dat wij in ons
dagelijks leven sporen van uw aanwezigheid ontwaren.
Dat vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. God, U werpt het volle licht
op gewone mensen zonder pretentie,
mensen die vaak niet in het voetlicht treden.
Uw Geest laat U op hen rusten,
uw zending vertrouwt U hen toe.
Zij zijn onze bondgenoten
aan de tafel van Jezus.
Laat deze eenvoudige gaven van brood en wijn
daarvan een teken zijn;hier en nu.  Amen.

Eucharistisch gebed

Openen wij onze ogen
zodat we zien dat de Vader ons barmhartig nabij wil zijn.
Openen wij onze handen zodat Hij ons bij de hand kan nemen.
En bidden wij samen de woorden
die Jezus zo nauw aan het hart lagen.

Onze Vader

Vredesgebed en –wens

Licht en duisternis liggen vaak dicht bij elkaar.
Wij oordelen een ander al gauw naar het uiterlijk,
maar God oordeelt alleen naar het hart.
Laten we daarom bidden.

Heer Jezus Christus, U hebt ons de verzoening voorgeleefd
en opent ons daartoe telkens weer de ogen.
Geef dat wij U navolgen
en zo elkaar tot vrede en zegen kunnen zijn,
al de dagen van ons leven.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Vijf broden, twee vissen,
en Hij brak ze en deelde,
deelde tot allen verzadigd waren.
Wie dorst heeft, hij kome tot Mij
en Ik zal hem te drinken geven.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd die de Heer heeft bereid.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning: vastenkaartje.

Slotlied: ZJ 559: De Heer heeft mij gezien.

Slotgebed

God van Licht en Leven,
wij danken U voor Brood en Beker,
overvloed van uw barmhartigheid.
Geef ons de kracht om in ons leven
een licht te zijn voor de wereld,
in navolging van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

Als wij bereid zijn mee te werken,
wil God ons de ogen openen zodat wij inzien
hoe wij zijn liefde voor elke mens en voor de hele schepping
handen en voeten kunnen geven in ons leven en werken van elke dag.
Mogen wij Zijn zegen uitdragen in de week die voor ons ligt:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)