Eucharistieviering van 4 mei 2014
Derde Paaszondag (A)

Openingslied: koor.

Begroeting en kruisteken

P. Als geloven voor jou soms twijfelen betekent,
als achter jouw glimlach wel eens ontgoocheling schuilgaat,
als je soms goesting krijgt om er de brui aan te geven…
dan dekt de Heer voor jou deze tafel.
Van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

Jezus is dood en begraven.
over enkele verschijningen na -gebeurt er niets meer.
De Jezuskring valt uiteen en ieder neemt zijn oude leven weer op.
Zo ook die twee op weg naar Emmaüs.
Ze keren terug naar hun geboortedorp.
Maar onderweg krijgen ze gezelschap van een vreemdeling
die ze ‘s avonds uitnodigen om bij hen te blijven eten en te overnachten.
En dan, aan tafel, worden de rollen omgekeerd.
De vreemdeling wordt gastheer:
Hij zegent het brood, Hij breekt het en deelt het uit.
Ook wij zijn het soms moe.
Ook voor ons is de Heer vaak een vreemdeling.
We brengen het lang niet altijd op om, zoals Petrus in de eerste lezing,
in woord en daad te getuigen van de verrezen Heer.
Vandaag wil de Heer voor ons de Schriften verklaren en brood breken.
Maar, in onze vermoeidheid – moedeloosheid misschien -,
vergeten wij wel eens te zeggen: “Kom, en blijf bij ons”.
En dan krijgt God zijn boodschap aan ons niet kwijt.

Vergevingsmoment

P. Maken wij het een ogenblik stil in ons hoofd en in ons hart
om eerlijk onze tekortkomingen en fouten onder ogen te kunnen zien.

Heer, die door de Vader ten leven zijt gewekt en verheven aan zijn rechterhand om ons kwijtschelding van zonden te schenken, ontferm U over ons.

Christus, van wie de profeten getuigen, dat ieder die in U gelooft door uw Naam vergiffenis van zonden verkrijgt, ontferm U over ons.

Heer, die ons uit het dodenrijk hebt verlost en ons terzijde staat met uw hulp, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Woorddienst

Eerste lezing: Hand. 2, 14.22-52.

Antwoordzang: koor.

Evangelie: Lucas 24, 13- 35.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Jezus gaat met ons de weg van Jeruzalem naar Emmaüs,
en van Emmaüs naar Jeruzalem.
Wij mogen verkondigen dat Hij verrezen is.

We hopen en bidden dat christenen zo met elkaar samenleven
dat de verrezen Heer herkenbaar wordt in wat ze zeggen en doen.
Laat ons zingend bidden.

We hopen en bidden dat allen die ontgoocheld zijn en het willen opgeven, begrijpen de medemensen mogen ontmoeten,
die met hen op weg gaan en naar hen luisteren,
zoals Jezus zijn Emmaüsvrienden tegemoet trad en hun nieuwe levensmoed gaf.
Laat ons zingend bidden.

We hopen en bidden dat onze Kerk bescheiden mag zijn,
op zoek naar sporen van God in deze tijd;
dat zij een Kerk is die open staat naar volkeren
die een andere godsdienst belijden,
een Kerk die gelooft in de universele werking van de Geest.
Laat ons zingend  bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbede.

P. Heer, wees ons nabij in ons zoekend geloven.
Spreek tot ons hart en houd ons gaande
op de weg naar U en naar elkaar.

Gebed over de gaven

God, onze Heer,
neem deze gaven aan,
en wees onze Gastheer
die in woord en in brood en beker
in ons midden wil aanwezig zijn.
Vervul ons van uw Geest, uw levensadem,
opdat wij U zouden uitdragen en uitdelen
aan allen die in deze wereld onderweg zijn.  Amen.

Tafelgebed

Onze Vader

Vredesgebed en -wens

Ga op weg, sprak Jezus tot zijn vrienden,
met vrede voor mensen wereldwijd.
De vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij hier nu vreugdevol delen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Toen de Emmaüsgangers Hem vroegen om bij hen te blijven
ging Hij met hen mee naar binnen.
Terwijl Hij met hen aanlag
nam Hij brood, sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem.
Dit is het Lam Gods.

Bezinning

Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan.
Blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Dat wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid,
waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Slotlied: koor.

Slotgebed

Al zien we Hem niet, Hij is er wel.
Soms gaan onze ogen open,
genoeg om verder te gaan.
Voldoende om te blijven geloven:
zijn liefde is altijd om ons heen.
Vandaag, morgen en alle dagen.  Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

Moge God ons vervullen
met alle blijdschap en hoop in het geloof.
Moge de vrede van Christus
vreugde brengen in ons hart.
Moge de heilige Geest ons
de rijkdom schenken van zijn gaven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)