Eucharistieviering van 11 mei 2014
Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Openingslied: ZJ 713: God is de Herder.

Begroeting

P. Wij mogen ons gedragen weten door God,
behoeder van alle leven, die geen mens verloren laat gaan.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
Dit weekeinde viert de Kerk "roepingenzondag".
De liturgie vertelt het evangelie van de Goede Herder Jezus,
die van mensen houdt en naar wie mensen luisteren.
Het geheim van elke roeping ligt bij die Goede Herder
die ons bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt.
Wij geloven dat Hij ook vandaag in onze cultuur
tot het hart van jongeren en volwassenen spreekt
en dat zijn woord:
"Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders in te zetten voor zijn oogst",
nog steeds actueel is en ons oproept tot een onbaatzuchtige inzet voor medemensen.
Laten wij de handen in elkaar slaan
en samen zoeken
hoe wij Jezus kenbaar kunnen maken en de liefde van God voelbaar
voor jongeren en volwassenen in onze gemeenschap.

Gebed om ontferming

P. Als het leven ons roept, ons uitdaagt tot beter en verder
en we het niet willen horen, vragen wij om ontferming.

L. Als een medemens ons roept, ons uitdaagt tot vriendschap, tot tederheid en we het niet willen zien.
Christus, ontferm U over ons.

Als Gij, God, ons roept, ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn
en we er niet willen van weten.
Heer, ontferm U over ons.

God, Herder en Hoeder, schenk ons vergeving
en leid ons binnen in uw land van Belofte.  Amen.

P. Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen we rekenen.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

Heer, onze God, uw Zoon Jezus is de Goede Herder.
Hij roept zijn schapen rondom zich en zorgt voor hen.
Help ons om, zoals Jezus, ook het goede voorbeeld te geven
op ons werk, bij ons thuis en in alles wat we doen.
Help ons goed te luisteren om de roep van Jezus nog beter te verstaan.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Hand., 2, 14a. 36-41 - God maakt Jezus tot Heer.

Antwoordzang: ZJ 506: Mijn Herder zijt Gij.

Alleluia.

Evangelie: Joh. 10, 1-10 - Ik ben de deur van de schapen.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

L. Bidden we dat God gehoor mag vinden
als Hij mensen bij hun naam noemt
en hen uitnodigt om te leven in verbondenheid met Hem ...
Laat ons zingend bidden.

Bidden we dat Jezus' blijde boodschap
een bron van zin en kracht mag worden
voor wie Hem graag beluisteren ...
Laat ons zingend bidden.

Bidden we dat Gods Geest
een welkome Gast mag zijn
bij mensen die zoeken naar inspiratie en troost ...
Laat ons zingend bidden.

Om nieuwe priesters bidden wij
die als goede herders
moedig en bescheiden leiding geven aan Gods volk ...
Laat ons zingend bidden.

Om nieuwe godgewijden en religieuzen bidden wij
die als vaders en moeders in het geloof
mensen op weg helpen in stilte en gebed ...
Laat ons zingend bidden.

Om nieuwe diakens bidden wij
die in Jezus' voetspoor
op zoek gaan naar armen, zieken en kleinen ...

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbede.

P. God, onze Vader, leer ons luisteren naar de stem van de Herder en doe ons de wereld ingaan om Jezus' Boodschap van vrede en gerechtigheid waar te maken.  Laat ons zo voor elkaar goede herders zijn, alle dagen van ons leven.  Amen.

Dienst van de tafel

Gebed over de gaven

God onze Vader,
hier in deze gaven van brood en wijn bieden wij U
ons werk, onze zorg en onze liefde aan,
al onze vreugdevolle en verdrietige ervaringen,
onze dromen en idealen.
Neem ons leven, dat wij met zoveel andere mensen delen.
Zegen het en koester het in uw zorgzame vaderhanden
en geef aan al het menselijke een goddelijke glans, vandaag en alle dagen.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden: Onze Vader.

Vredesgebed en -wens

Heer Jezus,
richt ons op uw Woord,
stem ons af op uw Stem,
en maak ons tot dragers van uw vrede,
tot verkondigers van uw boodschap.
Zo zal onze mensengemeenschap worden herboren
tot de vrede en de vreugde
die Gij in het vooruitzicht gesteld hebt.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

In talloze situaties wordt op ons een beroep gedaan.
De Heer zelf wil ons sterken met deze tekenen van brood en wijn.
Dit is waarlijk zijn Leven, ten volle.
Geven wij gehoor aan de stem van ons hart.
Geloven wij dat het de stem is van Hem
die ons uitnodigt om samen aan te zitten aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning kan eventueel vervangen worden door gebed op de gebedskaart voor roepingen.

We zijn er ons soms veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een goede herder
in jouw naamzorg voor ons draagt.
Geef ons de durf ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die weg van Jezus
ook onze weg is: als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.

Erwin Roosen

Slotlied: ZJ 702: De Heer die leeft, geleidt en hoedt.

Slotgebed

Gij die ons geroepen hebt om herders voor elkaar te zijn,
waak over ons hart.
Dat het standvastig is
in het volbrengen van alles wat geluk verschaft,
geborgenheid biedt en kilte verjaagt.
Doe ons leren van het leven, elke dag,
en wijs worden aan de liefde en de pijn
en weten dat wij als mensen geboren zijn
om elkaar te dienen en beeld van U te zijn.  Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

De Heer roept ons, ieder op de plaats waar wij in het leven staan.
Hij roept ons op om andere mensen echt gelukkig te maken.
Moge Hij ons daarbij zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)