Eucharistieviering van 29 mei 2014
Ons Heer Hemelvaart

Openingslied: ZJ nr. 412: Al heeft Hij ons verlaten, strofe 1 en 2.

Begroeting

P. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Welkom broeders en zusters op deze feestelijke viering
van Ons Heer Hemelvaart.

We vieren vol vreugde deze dag omdat hij onze blik opent
en ons doet uitzien naar een hoopvolle toekomst.
Als christenen wordt meer dan ooit van ons gevraagd
te getuigen van de hoop die door Jezus in ons is gewekt.
Hier en nu worden wij opgeroepen in zijn geest
deze boodschap uit te dragen tot het uiteinde van de aarde.

Gebed om ontferming

P. Onder de grote hemel zijn wij allemaal kleine mensen.
Toch vertrouwen wij erop dat er iemand klaar staat
om ons met zijn vergeving tegemoet te treden.

Heer,
Gij die verheerlijkt zijt aan de rechterhand van de Vader …
Heer ontferm U over ons.

Christus,
Gij die met macht zijt bekleed en ons uw goede Geest belooft …
Christus ontferm U over ons.

Heer,
Gij die het beeld zijt van onze toekomst en ons een plaats bereidt …
Heer ontferm U over ons.

P. Jezus Christus is onze bemiddelaar en voorspreker bij de Vader.
Hij moge voor ons vergeving bekomen en ons geleiden
tot het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Verborgen God,
open ons hart voor alles wat er geschreven staat over Jezus uw Zoon;
open onze mond om uw trouw bekend te maken aan alle mensen
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Efeziërs 1, 17-23 (of Hand. I, 1-11).

Antwoordzang: ZJ nr. 428: Ten hemel opgevaren, strofe 1 en 2.

Evangelie: Matteüs 28, 16-20.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Tijdens de offerande orgelspel.

Voorbeden

P. Met onze blik op de verrezen Heer,
durven wij vol vertrouwen bidden tot de Vader.

L. Voor de Kerk van Christus:
dat zij vanuit het geloof in Jezus die uit de doden is opgestaan
de kracht ontvangt haar zending op te nemen tot geluk van velen.
Laat ons zingend bidden.

 Voor alle mensen die de moed verloren hebben
omdat hun blikveld zo beperkt is:
dat zij ruimte krijgen en uitzicht …
Laat ons zingend bidden.

Voor ons allen:
dat wij gelovend in de hemel,
ons inzetten voor deze aarde
en ijveren voor een samenleving
waar elke mens tot zijn recht komt …
Laat ons zingend bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Parochiale voorbede.

P. Goede God,
laat ons gebed niet vruchteloos naar de hemel stijgen,
maar vervul onze oprechte verlangens
omwille van Jezus uw geliefde Zoon en onze Heer.  Amen.

Gebed over de gaven

P. God, aanvaard in deze gaven ons geloof in uw Zoon,
die Gij een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand;
leer ons te leven zoals Hij
om eens te mogen delen in zijn heerlijkheid
en te wonen bij U in eeuwigheid.
Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

Bezinning: (M. Verhelst).

L. Wat voorbij gaat is het zand waarop wij bouwen.

Wat voorbij gaat is al het stof dat wij doen opwaaien.

Wat blijft is zijn liefde,barmhartig en veelzijdig.

Wat blijft is Zijn Woord in ons midden
Zijn Geest in ons hart.

Slotlied: ZJ nr. 431: Wat zijn de goede vruchten, strofe 1, 3 en 4.

Slotgebed

P. Herder van mensen:
Gij laat ons niet als wezen achter,
maar schenkt ons de belofte van uw heilige Geest.
zendt Hem tot ons opdat de aarde verandert in een plaats
waar mensen gelukkig kunnen leven als broeders en zusters
die kind aan huis zijn bij U,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen.

Mededelingen.

Zending en zegen

P. Broeders en zusters,
Jezus is met ons, alle dagen,
tot aan het einde van de tijd;
laten we er dan ook zijn voor elkaar
in de dagen die ons hier op aarde gegeven zijn.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)