Eucharistieviering van 12 oktober 2014
28ste zondag door het jaar (A)
Dag van de Chronisch Zieke Mensen

Intredelied: ZJ 739: Als gij naar de woorden luistert.

Begroeting

P. Beste mensen, hier samen gekomen om eucharistie te vieren.  Vandaag zijn we  samen met de mensen van Dienstbetoon-Ziekenzorg, op de jaarlijkse dag van de chronisch zieke mensen. Laten deze viering beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus Christus en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.

Jezus verbleef niet in de tempel of de synagoge.  Hij trok langs de straten en ging binnen in de huizen van de mensen.  Hij opende gesloten deuren en hij brak muren af tussen mensen en groepen.  Hij was een ‘ijsbreker, een doorbreker van eenzaamheid’. Hij bracht mensen weer in de warme kring van ‘het samen zijn’.
‘Doorbreek eenzaamheid’, het was één van Jezus’ hoofdopdrachten.  Het is aan ons om vandaag, in zijn spoor, vereenzaming ongedaan te maken.  Daarom zijn we hier samen gekomen.  Om elkaar te bemoedigen want samen kunnen we veel eenzaamheid rondom ons ongedaan maken.

Schuldbede

P. Omdat wij de kracht niet altijd kunnen vinden
en ons geloof soms door twijfel wordt geremd,
vragen we God nu eerst om ontferming.

L. Heer, Gij, bron van vernieuwing,
geef ons de kracht om ons alleen zijn moedig en sterk te dragen.
Heer ontferm U.

L. Christus, Gij, bron van vernieuwing,
geef ons durf en moed om uit onszelf te breken en naar anderen toe te gaan.
Christus ontferm U.

L. Heer, Gij, bron van vernieuwing,
geef ons een heldere geest die ons doet zien op wie we in onze nood beroep kunnen doen.
Heer ontferm U.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons eens geleiden tot eeuwig leven.
Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Gij, God van liefde en gerechtigheid,
Gij wilt dat de zon schijnt voor allen,
Gij wilt dat we elkaar de hand reiken.
Niemand uitgesloten. Iedereen erbij.
Zo wordt de wereld een thuis voor alle mensen,
ook voor mensen die ziek zijn of met een beperking moeten leven.
Geef ons de kracht om aan die droom te blijven meewerken,
vandaag en alle dagen die ons nog gegeven worden.
Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jes 25, 6-10a.

Antwoordzang: ZJ 506: Mijn Herder zijt Gij.

Evangelie: Mt 22, 1-14.

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Bidden wij tot God,
die naar ons omziet
en die ons steeds nabij wil zijn.

L. Voor mensen, nog wel samen maar o zo gevangen, o zo eenzaam ook.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor mensen eenzaam door verlating of verstoting.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor mensen eenzaam door ziekte of beperking.
Laat ons zingend bidden.

L. Voor onze parochie, en heel in het bijzonder voor onze zieken.

Bidden wij ook voor onze overledenen, dat zij voor eeuwig mogen worden opgenomen in God’s eeuwige liefde.
Laat ons zingend bidden.

P. God,
schenk mensen in hun diepste eenzaamheid engelen van nabijheid: mensen die luisteren, troosten en bemoedigen.
Geef mensen moed om te dragen en te verdragen en om gesloten cirkels open te breken.  Blijf hen nabij als bron van draagkracht en moed, vandaag en alle dagen van hun leven.
Amen.

Gebed over de gaven

P. Heer,
moge het offer dat wij met toewijding brengen,
tot U opstijgen.
Geef gehoor aan onze voorbeden;
ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde
en laat ons altijd naar U verlangen.
Door Christus onze Heer.  Amen.

Prefatie

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredeswens

P. Het eerste woord van Jezus na de verrijzenis aan zijn leerlingen was:
Vrede zij met u.
Heer God,
laat er vrede zijn overal waar mensen wonen,
de vrede die wij zelf zo moeilijk kunnen maken en die sterker is dan alle geweld,
uw vrede als een band tussen ons allen
vanuit de kracht van Jezus zelf,
hier in ons midden.

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
En laten wij dan van harte elkaar die vrede van de Heer toewensen.

Bezinning na de communie

L. Trouw zijn aan een zieke mens die zelf niet gevraagd heeft om
van de ene dag op de andere afhankelijk te worden van anderen.
Erbij blijven. Tijd maken of een teken geven van op afstand.
Meeleven vanuit die actieve, snelle wereld waarin jij meedraait.
Erbij blijven, bij de mens die geen woorden meer heeft, zelfs
al ben je bang van die stilte. Erbij blijven, er gewoon zijn en bidden
als het kan om kracht en moed.
Erbij blijven. Het allermoeilijkste, maar ook het allermooiste.
Want wie lijdt weet ‘ik lijd niet alleen’.

Stilte.

Slotlied: ZJ 758: Jij die bent.

Slotgebed

P. Kom, Gij, wondere Aanwezigheid,
kom in onze stilte, in ons samenzijn,
kom in onze liefste momenten en in onze moeilijkste momenten.
Kom, God van Jezus, als vernieuwing van kracht.
Kom als nieuwe levensmoed.
Blijf bij ons, als gezel van troost en steun,
blijf bij ons in goede en kwade dagen.  Amen.

Zending

P. Wetend dat wij allen aangeraakt zijn
door de liefde van onze God,
mogen wij vol vertrouwen verder leven.
Hij die ons van harte liefheeft
zal ons ook behoeden in de dagen die komen.
Daartoe zegent hij ons opdat wij ook voor elkaar
zegen mogen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)