Eucharistieviering van 26 oktober 2014
30ste zondag door het jaar (A)

Het gewone van de mis: ZJ 43.

Intredelied: ZJ nr. 310: Uit angst en nood stijgt mijn gebed.

Begroeting

P. Van harte welkom, vanwaar u ook gekomen zijt.
Ook vandaag krijgen we in de Bijbellezingen weer mooie woorden cadeau: heb elkaar lief, draag zorg voor elkaar, wees een vriend voor vreemden.  Het is een hoopvolle uitnodiging om te werken aan de wereld van vandaag en morgen.

Gebed om ontferming

P. Bewust dat we dikwijls onder de maat blijven, wanneer het gaat om evangelische liefde vragen we om ontferming:

L. Heer Jezus, Gij hebt helemaal geleefd vanuit de liefde tot de Vader.
Heer, ontferm U over ons.

L. Christus, Gij hebt uzelf tot de naaste gemaakt van de mensen.
Christus ontferm U over ons.

L. Heer Jezus , Gij hebt de geboden tot vervulling gebracht.
Heer, ontferm U over ons.

P. God zij ons genadig en schenke ons vergeving.  Hij geleide ons tot eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. God, uw hart is van oudsher daar waar mensen in verdrukking leven en een problematisch bestaan leiden.  Doe ons delen in uw bekommernis om de velen die hongeren naar brood en vrede, naar vrijheid en vriendschap, naar erkenning en geborgenheid.  Gij die liefde zijt, leef in onze woorden, in onze handen en in ons hart.  Amen.

Woorddienst

Inleiding tot de eerste lezing

L. Wie wil leven zoals God het verlangt, zal zorg dragen voor zijn naaste.

Eerste lezing: Ex. 22,  20-26.

Tussenzang: ZJ 324: Waar is de plaats waar vrede lacht (zaterdag: ZJ nr. 569: God die leven hebt gegeven, strofe 1, 2, 3).

Alleluia: acclamatie ZJ 4G.

Evangelie: Mattëus 22, 34-40.

Acclamatie: ZJ 7D: Uw woord is een lamp …

Homilie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Gods hart gaat uit naar al zijn mensenkinderen.  Bidden wij dat zijn liefde en zorg door velen gedeeld wordt.

Accl. ZJ 10h: Heer wees ons genadig, blijf bij ons.  Heilige God, bewaar ons.

L. Voor de kwetsbaarste onder Gods mensenkinderen, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor slachtoffers van politieke en sociale onderdrukking, voor slachtoffers van mensenhandel in welke vorm dan ook: dat er mensen zijn die hun hart laten spreken en geëngageerd voor hen willen opkomen.
Laat ons bidden.

L. Voor alle kerkgemeenschappen die de naam van Jezus belijden: dat ze zijn bewogenheid om mensen van harte willen delen en er geloofwaardig gestalte aan geven.
Laat ons bidden.

L. Voor onszelf, hier samengekomen dat wij van binnen uit bewogen worden om Jezus’ woord van vandaag ter harte te nemen en er met vreugde gevolg aan te geven.
Laat ons bidden.

L. Voor onze parochiegemeenschap, vooral voor de zieken en eenzamen en voor ieder die ons om een gebed heeft gevraagd.
Voor onze overledenen … dat zij voorgoed mogen thuiskomen in Gods liefde.
Laat ons bidden.

P. Houd levend, God wat Gij in ons uitzaait, woorden van leven en uw adem van liefde. Zegen met vruchtbaarheid wat Gij ons verwachtingsvol toevertrouwt.  Amen.

Gebed over de gaven

P. God, bron van liefde,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn als teken van onze goede wil.
Leer ons meten met de maat waarmee Gij meet: grenzeloos menslievend,
zoals ook Jezus, die uw woord heeft gehoord en uw wil heeft gedaan
ten einde toe, tot in eeuwigheid. Amen.

Eucharistisch gebed

Consecratie

Accl. ZJ 14D: als wij dan eten van dit brood …

Onze Vader

P. God is een Vader die voortdurend leven schenkt, en houdt van ieder van ons.  Hij kent onze goede wil en ook onze zwakheid.  Steeds wil Hij met ons herbeginnen want zijn droom over ons, die geeft Hij nooit op.  In dat vertrouwen durven wij nu bidden.

Vredeswens

P. God wordt het niet moe bekommerd te zijn om zijn mensen en zijn schepping.
Laten wij dat aanvaarden als een kostbaar geschenk, en genieten van al wat goed en mooi is.  Op zo’n moment zal Gods vrede in ons zijn als een onverwoestbaar teken van hoop.  Moge Gods vrede altijd met u zijn.

Lam Gods

Communie

P. Wat we in het dagelijks leven doen, doen we ook in deze vering: brood en wijn, teken van ons leven en teken van Hem worden rondgedeeld, zoals wij onszelf delen met elkaar en Hij zich geeft aan ons. In dit brood nemen Hem in ons leven aan, op dat Hij kracht mag worden.
Gelukkig wie genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden van de wereld.

Tijdens de communie: ZJ 594: Wie oren om te horen heeft.

Bezinning

L. In het koninkrijk van God gelden heel andere maatstaven
dan in onze wereld.

Onze wereld zegt:
wie niet werkt, zal ook niet eten.
In het koninkrijk Gods krijgt ieder wat hij nodig heeft.

Onze wereld zegt:
Jij hebt een geweer,
dan zie ik dat ik er twee krijg.
In het koninkrijk Gods worden zwaarden omgesmeed tot ploegijzers.

Onze wereld zegt:
Oog om oog, tand om tand.
In het koninkrijk Gods geeft de één zijn leven voor de ander.

Als Gods droom gestalte krijgt in jou en mij,
Dan pas breekt Gods rijk door en wordt het een hemel op aarde.

Communielied: ZJ 759: Heeft niemand U gezien? (zaterdag: ZJ 594: Wie oren om te horen heeft, strofe 1, 2, 3)

Slotgebed

P. God, Gij die ons behoud wilt zijn:
schenk toekomst aan onze wereld door de Geest van Jezus, uw beminde.
Laat genade heersen boven recht en liefde het winnen van alle zucht naar macht; laat mensen elkaar alleen de liefde schuldig blijven,
vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Zending en zegen

P. Heb lief, draag zorg, wees een vriend voor vreemden.  Zo werden wij uitgenodigd Gods licht te zijn in een wereld op weg naar morgen.  De wereld wordt nieuw waar dat woord door velen verstaan en gedaan wordt.
Zend en zegene ons daartoe die barmhartige God, de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.
Gaat nu allen in de vrede en de vreugde van de Heer.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)