Eucharistieviering van 7 september 2014
23ste zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens.

Begroeting en inleiding

P. De genade van God,
de liefde van zijn Zoon, Jezus Christus
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.
Zo zijn wij hier samen in de Naam van
Vader, + Zoon en heilige Geest.  Amen.

In deze tijd van onrust
door gebrek aan acceptatie van mensen
die anders zijn of er een andere mening op nahouden,
in deze tijd van onrust door oorlogen en crisis,
worden wij opgeroepen ons te ontfermen over onze medemens,
hen te helpen inzien dat ze ook een andere weg kunnen nemen,
een weg van vrede en liefde,
een weg van eensgezindheid,
een weg van ontferming over de naaste.
Laat ons deze weg zelf ook bewandelen.
Bidden wij daartoe om kracht en wijsheid in dit samenzijn.

Gebed om ontferming

P. Wij behoren bij de familie van God.
Hij houdt ons bijeen in zijn gemeenschap.
Soms gaan we andere wegen en zijn wij niet in verwachting van zijn Rijk.
Bidden wij daarom om vergeving en ontferming.

L. Heer, die ons steeds weer nieuwe kansen geeft
om ons naar U toe te keren, ontferm U over ons.

Christus, die ons leert elkaar lief te hebben
en zo God te dienen, ontferm U over ons.

Heer, die ons maakt tot één gemeenschap in uw Naam,
ontferm U over ons.

P. Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

P. Heer, onze God,
de liefde voor de ander is het hart van uw geboden.
U hebt ons aan elkaar toevertrouwd.
Leg ons woorden van waarheid en bemoediging in de mond.
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud,
maar meebouwen aan de gemeenschap,
deel van uw Rijk dat komen gaat,
door Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Ezechiël 33, 7-9.

Antwoordzang: ZJ 771: Nu mag uw land onder uw glimlach.

Evangelie: Matteüs 18, 15-20.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

P. Waar twee of drie in Jezus’ naam bijeen zijn is Hij in hun midden.
Tot de levende God bidden wij.

L. Voor onze Kerk:
dat zij een uitnodigende gemeenschap is
die mensen niet uitsluit, die spreekt wanneer zij niet mag zwijgen,
omwille van het Evangelie en van het geluk van mensen.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze wereld, vaak hopeloos verdeeld:
dat er altijd mensen zijn die opstaan tegen onrecht,
die duidelijk maar respectvol tot omkeer kunnen bewegen,
omwille van de gemeenschap en het geluk van mensen.
Laat ons zingend bidden.

Voor onszelf:
dat we het aandurven ons tot de orde te laten roepen
en open te staan voor kritiek en terechtwijzing,
maar dat we tegelijkertijd begrip tonen
voor de tekortkomingen van de ander.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze parochiegemeenschap bidden wij:
voor de kinderen die gedoopt werden …:
dat zij met Gods zegen ,blijheid en fierheid mogen  brengen bij hun ouders en allen die hem met liefde omringen.
Voor onze zieken en eenzamen,
dat zij troost en kracht ontvangen van God en hun medemens;
voor onze overledenen ...
dat zij mogen leven in Gods nabijheid.
Laat ons zingend  bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

P. Goede God,
omdat wij U toebehoren en omdat U van ons houdt vragen wij U:
neem onze gebeden aan
omwille van hen die op U vertrouwen,
U die onze God bent voor tijd en eeuwigheid.  Amen.

Dienst van de tafel

Gebed over de gaven

Onze Vader, die in de hemel zijt, gezegend zijt Gij.
Laat brood en beker ons met elkaar verzoenen.
Maak ons tot een solidaire Kerkgemeenschap
die muren afbreekt
en zich inzet voor vrede, liefde en gelijkwaardigheid.
Zo kan de droom werkelijkheid worden
waarvoor uw Zoon geboren, geleefd heeft, gestorven en verrezen is.  Amen.

Eucharistisch hooggebed

Onze Vader

Vredesgebed en -wens

Heer Jezus Christus, help ons een hechte gemeenschap te zijn
die door woord en daad uitdraagt
dat vrede beter is dan strijd;
dat, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens,in vrede leven mogelijk is.
Laat via ons voorbeeld
een wereld zonder oorlog en vol vrede groeien.  Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Breken van het Brood

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Zoals vele graankorrels werden verzameld tot dit ene brood,
zo vormen wij samen één gemeenschap.
Laten wij ons voeden aan het brood van liefde en van vrede,
dat de Heer ons aanreikt in Jezus,
die door zijn dood de zonden der wereld heeft weggenomen.
Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden
aan de maaltijd van de Heer!  Dit is het Lam Gods.

Bezinning

Als ik mij vredig voel dan is het stil in mij,
voel ik mij één met de natuur

Als ik mij vredig voel dan kan ik zijn wat ik zeg,
beleven wat ik verkondig, getuigen van wat ik geloof
zonder de ander te willen overtuigen.

Als ik mij vredig voel kost het mij nauwelijks moeite
om samen te werken met mensen die anders zijn,
andere accenten leggen, andere gaven hebben.

Ik voel mij slechts vredig als ik mij
gedragen weet door anderen, en ervaar
dat er Iemand is die met mij begaan is,
die mij bezielt en motiveert, die mij recht houdt
en mij ernstig neemt ... ondanks mijn armzaligheid.

Slotlied: ZJ 319: De zonden zijn vergeven.

Slotgebed

P. Goede God, wij mochten uw Zoon ontmoeten
in het Woord van bemoediging dat wij mochten horen
en in de Gaven die wij mochten ontvangen.
Hij is het teken bij uitstek van uw Liefde voor ons.
Geef ons de gezindheid die Hem bezielde,
zodat wij niemand iets schuldig blijven
en uw geboden onderhouden.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

P. Het enige dat wij écht aan elkaar verschuldigd zijn
is de liefde die iets weerspiegelt van Gods nabijheid,
Gods barmhartigheid, Gods vergevingsgezindheid.
Op die liefderijke solidariteit worden wij gesterkt door  Gods goede zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)