Eucharistieviering van 14 september 2014
Kruisverheffing

Openingslied: nr. 353: Met de boom des levens.

Begroeting

P. Broeders en zusters, wij zijn hier samen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de kracht van de heilige Geest zij met U allen.

Het kruis komen wij tegenwoordig steeds minder tegen
in het straatbeeld en in gebouwen.
Toch kunnen we niet zeggen
dat wij mensen zelf minder een kruis dragen in ons leven.
Wat doen wij wanneer lijden ons leven kruist?
Welke betekenis heeft het kruis voor u?
Het zijn vragen die ons bezighouden
op dit feest van Kruisverheffing.

Gebed om vergeving

P. Vragen we om vergeving voor die keren.
dat we daarbij onterecht mensen hebben gekwetst.

L. Vergevingsgezindheid staat in het leven van Jezus
met een sterretje genoteerd.
Wij doen er goed aan dat voorbeeld te volgen
omdat ons leven anders nauwelijks leefbaar is.
En hoe vaak dan? vroeg Petrus.
“Niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer.”
Daarom vragen ook wij:
Heer, ontferm U over ons.

De kracht om vergeving te kunnen schenken
halen we niet uit onszelf.
Die komt van God,die ons als eerste heeft liefgehad.
Wij kunnen slechts proberen
iets van die liefde van God te weerspiegelen
in onze vergeving aan anderen.
Daarom bidden wij:Christus, ontferm U over ons.

Als een goede herder
keert God zich nooit af van een verdoold schaap.
Zijn vergeving sluit niemand uit,
tenzij die ene die weigert anderen te vergeven.
Vergiffenis weigeren
is verraad plegen tegenover Gods barmhartigheid.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

P. God,kom ons tegemoet met uw vergevingsgezindheid
en leer ons, naar uw voorbeeld, mild te zijn voor anderen.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

Heer, onze God,
uw vanzelfsprekende barmhartigheid
doet ons vaak vergeten
hoe hardnekkig wij soms zijn,
hoe weinig geneigd tot verzoening.
Leer ons het voorbeeld van de zachtmoedige Jezus
voor ogen te houden:
zijn vergevende houding
tegen alles en allen in.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Numeri 21, 4-9.

Antwoordzang: nr 364: Jezus Christus is het beeld van God.

Alleluia.

Evangelie: Johannes 3, 13-17.

Homilie en stille bezinning

Geloofsbelijdens

Voorbeden

P. Heffen wij onze ogen op naar de Heer en bidden wij.

L. Voor de kerk, die waar ook ter wereld wordt vervolgd
dat haar herders, ook in moeilijke en schrijnende omstandigheden,
de aan hun toevertrouwde gelovigen nabij blijven;
dat haar gelovigen hoop en moed blijven putten
uit het kruis dat Jezus zelf heeft gedragen.
Laat ons zingend bidden.

Voor de wereld waarin wij leven:
dat haar leiders zich inzetten voor rechtvaardigheid en vrede,
voor het heil en welzijn van ieder mensenkind;
dat wij mensen groeien in solidariteit
met medemensen die heel kwetsbaar in het leven staan.
Laat ons bidden.

Voor wie om wat voor reden ook vervolgd en verjaagd worden:
dat zij de hoop niet verliezen;
dat zij mensen ontmoeten die hen beschermen en geborgenheid bieden.
Laat ons bidden.

Voor onze geloofsgemeenschap:
dat wij ons geloof blijven voeden
en groeien in liefde voor de weg die Jezus is gegaan;
in het bijzonder bidden wij voor hen die gedoopt werden …
dat zij de waarde van Jezus’ kruis en verrijzenis leren ontdekken.

Voor onze zieken en eenzamen …
dat zij kracht putten uit hun geloof.
Voor onze overledenen …
dat zij eeuwig leven vinden, dicht bij God.
Laat ons bidden.

P. Goede God,
heb geduld met ons en versterk ons geloof
wanneer het lijden ons leven treft.
Leer ons opzien naar U,
die ons liefhebt en draagt door alle moeilijkheden heen.  Amen.

Gebed over de gaven

Goede God,
vanuit ons dagelijks bestaan
hebt Gij ons hier samengebracht
om te delen van het brood
waarin Gij Uzelf aan ons geeft.
Moge wij – in ons leven van elke dag -
aan elkaar doen wat Gij aan ons doet,
zodat wij steeds beter erin slagen,
in uw naam,
voor elkaar zo goed als God te zijn.  Amen.

Eucharistisch gebed

Onze Vader

Vredesgebed en -wens

Heer Jezus Christus, tot Petrus hebt Gij gezegd
dat wij onze naaste moeten vergeven
tot zeventig maal zeven maal.
Wij bidden U:
leer ons de onderlinge vrede te herstellen
door liefde die zichzelf kan vergeten,
telkens weer opnieuw.
Dan zal uw vrede groeien hier op aarde
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen.
Wenst elkaar de vrede van Christus!

Bezinning

Vergevingsgezindheid, God,
is in uw ogen een groot goed.
Wij danken U voor allen die, daarvan overtuigd,
ons falen tegenover hen met mildheid willen beantwoorden.

Gemeenschapszin, God,
is in uw ogen een groot goed.
Wij danken U voor allen, die, geraakt door Jezus’ woorden,
Hem willen navolgen in daden van gemeenschap.
Wij danken U, God, voor alle mildheid
die wij ooit mochten ervaren
van U en van de mensen om ons heen.
Inspireer ons daardoor om met Jezus’ ruimhartigheid.

Slotlied: nr. 352: Naam van Jezus die ten dode.

Slotgebed

‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.’
Mogen wij troost en kracht putten uit deze blijde boodschap:
God heeft ons in de eerste plaats lief en wil ons tot heil zijn.

Zending en zegen

Door Jezus ‘ genade  uitgenodigd
mogen wij vergevensgezind op weg gaan.
Moge Gods milde zegen met ons meegaan
opdat wij in goede en kwade dagen
elkaar tot vrede en zegen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)