Eucharistieviering van 21 september 2014
25ste zondag door het jaar (A)

Openingslied: ZJ 590: De eersten zijn de laatsten.

Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de heilige Geest.  Amen.

Openingswoord

Een gewone zondag,
zo lijkt het,
ook al is het Vredeszondag.
Maar het is niet gewoon.
Niet alleen worden we wakker gemaakt
door gedachten, woorden, verhalen,
die ons hoofd doen schudden en doen denken of zeggen:
onbegrijpelijk!
Dóór alle lezingen heen loopt er ook een rode draad
van Gods grootheid en goedheid
in zijn omgaan met ons, mensen, vroeger en  nu.
Een grootheid en goedheid die ons denken te boven gaan.
Met zijn vrede is het niet anders!
Onbegrijpelijk!
Of toch niet?

Gebed om vergeving

P. We voelen ons te vaak tekort gedaan.
Keren we ons daarom tot God
en belijden we met een oprecht hart onze tekorten.

L. Heer, die de rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht verschaft,
ontferm U over ons.

L. Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas, ontferm U over ons.

L. Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons zijn geboden hebt gegeven om ze trouw te volbrengen, ontferm U over ons.

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven.  Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God,
in ons hart voelen wij
dat Gij elke dag voor ons zorgt
en voor alle mensen rondom ons.
Maar uw Rijk hier op aarde
kan pas realiteit worden als wij blij zijn
met het geluk van een ander
en als wijzelf tevreden zijn met wat we hebben en kunnen.
Werk aan ons hart, God.  Amen.

Woorddienst

Eerste lezing: Jesaja 55,6-9 - Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Antwoordzang: P 189-190.

Alleluia.

Evangelie: Matteüs 20, 1-16a: Zijt gij kwaad omdat ik goed ben.

Homilie en stille bezinning

Voorbeden

P. Richten we onze gebeden tot God.

Voor de kerk op aarde:
om een open houding,
ontvankelijk voor de soms verrassende wijze
waarop God zich laat vinden,
bereid ook om zelf vindplaats te worden van God,
in barmhartigheid, erbarming, vergeving,
in de liefde en vrede die onder ons woont.
Laat ons zingend bidden.

Voor onze wereld, voor onze overheid:
om een beleid
van aandacht voor hen die dat behoeven,
van zorg voor wie zich niet kunnen verzorgen,
van vrede waar onrecht is en onvrede,
van bescherming van kwetsbare mensen.
Laat ons zingend bidden.

Voor al die landen, al die mensen,
die het leven van de ander niet respecteren,
die de aarde, de lucht, het werk van de ander inpalmen,
die zelfs mensen tot hun bezit maken:
om verrassende goedheid en gerechtigheid,
om vredelievende mensen,
dat wij zelf die mensen zijn.
Laat ons zingend bidden.

Voorbede uit de actualiteit.

Voor onze geloofsgemeenschap,
voor onze dopelingen
voor jongeren werkend aan hun toekomst,
voor onze zieken en allen die ons om een gebed gevraagd hebben
voor hen die moedeloos zijn, hun leven ervaren als zonder zin …
voor hen die leven in Gods eeuwige licht en liefde …: voor …
Laat ons zingend bidden.

P. God, groot en goed zijt Gij.
Gij hoort onze gebeden en kent onze noden,
zelfs voor zij uitgesproken zijn.
Keer ons om tot de ander
en doe ons handelen als Gij.  Amen.

Gebed over de gaven

God en Vader,
moge dit brood en deze wijn een teken zijn van onze bereidheid
om onze waardeschaal af te stemmen op de uwe,
zoals Gij ons die in het evangelie voorhoudt.  Amen.

Tafelgebed

Onze Vader

Vredesgebed en - wens

‘… zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?’
We horen Jezus deze vraag stellen in de parabel van vandaag.
Oprecht handelen, de ander gunnen wat hem toekomt,
geven van wat je hebt en bent:
het brengt diepe vrede in jezelf en bij de ander.
Om die vrede bidden wij.

Heer Jezus Christus,
leer ons leven naar uw evangelie,
opdat wij zelf mensen zijn die vrede brengen.  Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Uitnodiging tot de communie

Aan de tafel van de Heer
zijn geen eersten of laatsten,
maar is er plaats voor iedereen
en is er voldoende voor iedereen.
die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, …

Bezinning

We hoorden in de liturgie vandaag:
‘Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen, is de Godsspraak van de Heer’
en ‘Zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?’
Woorden die ons aanzetten ons leven om te keren
en goed te zijn, zoals God het bedoelt.
Laten we hiermee aan de slag gaan in ons dagelijkse leven.

Slotlied: ZJ 312: Die vroeg zijn aangeworven, strofen 4 en 7.

Slotgebed

Heer, in Jezus, uw geliefde Zoon, hebt Gij ons getoond
wat gerechtigheid is en ware vrede.
Wij vragen U:
laat ons die hier zijn gedachtenis hebben gevierd,
een leven leiden dat het evangelie waardig is.
Richt onze ogen op Hem die dienaar van allen wilde zijn:
Jezus Christus, onze Heer.  Amen.

Zending en zegen

Bij God staat het leven en het welzijn van mensen voorop,
niet wat zij kunnen of presteren.
Die maatstaf zou ook de onze moeten zijn.
De algoede en barmhartige God zegene ons daartoe:
+ Vader, Zoon en heilige Geest.  Amen.

 

(Liturgische werkgroep St.-Martinus- en St.-Jozefparochie)